Апэрэ ахъщэ IэпыIэгъур къафэкIуагъ

Коронавирусым тикъэралыгъо зызщиушъомбгъурэ уахътэм кIэлэцIыкIухэм яIофыгъохэр УФ-м и Президент инэплъэгъу ригъэкIыгъэхэп.

Ащ игукъэкIкIэ ахэм къэралыгъо IэпыIэгъу афэкIонэу агъэнэфагъ. Илъэси 3-м къыщегъэжьагъэу 15-м нэс зыныбжь кIэлэцIыкIу пэпчъ зэтыгъоу сомэ мини 10 къараты. Мыщ дэжьым уна­гъом ихахъуи, ны-тыхэм IофшIэпIэ чIыпIэ яIэми мэхьанэ иIэп. Унашъоу щыIэмкIэ мы купым къыхиубытэхэрэм зэкIэми ахъщэр аратыщт.

УФ-м ПенсиехэмкIэ ифонд къызэритырэмкIэ, апэрэ зэтыгъо ахъщэр унагъохэм къаIэкIэхьэгъах. Унэгъо миллион 10,2-мэ ащыпсэурэ кIэлэцIыкIу миллион 14,6-мэ сомэ мини 10 зырызыр афэкIуагъ. Джырэ уахътэм ехъулIэу сомэ миллиарди 146-рэ мыщ пэIуа­гъэхьэгъах.

ЖъоныгъуакIэм и 22-м нэс заявление зыгъэхьыгъэ ны-тыхэр арых ахъщэр къызыфихьагъэр. Регламентэу щыIэм къызэригъэнафэрэмкIэ, мы ты­ныр зытефэхэрэм ятхылъхэм Iоф­шIэгъу мэфитфым ахэплъэх, етIанэ IофшIэгъу мэфищым ахъщэр афыра­гъахьэ.

Мыщ пылъ пIалъэр мэфиим шIокIы хъущтэп, загъорэ ащ нахь макIэуи мэхъу. ГущыIэм пае, заявлениер жъоныгъуакIэм и 23-м (шэмбэтым) щегъэжьагъэу и 25-м (блыпэм) нэс агъэхьыгъэ зыхъукIэ, жъоныгъуакIэм и 29-м нэс ащ хэплъэщтых, мэкъуогъум и 2-м ахъщэр къафихьащт.

НэмыкI шъолъырхэм афэдэу мы зэтыгъо ахъщэ IэпыIэгъур Адыгеим щыпсэурэ унагъохэм ащыщхэм къаIэкIэхьагъ. Ащ цIыфхэр ыгъэгушIуагъэх, бэхэм игъо дэдэу алъытагъ.

КIэлэцIыкIу зиIэ унагъохэм ахъщэ IэпыIэгъу аратынымкIэ УФ-м и Президент унашъоу ышIыгъэхэм мэхьанэшхо яIэу елъытэ сабыищ зыпIурэ Шъхьэлэхъо Светланэ.

— Мы къэбарыр зызэхэсэхым ищыкIэгъэщтым сыкIэупчIагъ, игъом тхылъхэр згъэхьазырыгъэх. Унэм сызэрисэу къэралыгъо фэIо-фашIэхэм ягъэцэкIэн фытегъэпсыхьэгъэ порталымкIэ жъоныгъуакIэм и 16-м заявлениер згъэхьыгъэ. Сызэремыжагъэу ахъщэр псынкIэу счетым къихьагъ, — къеIуатэ Светланэ. — Сабыйхэм яфэIо-фашIэхэм ахъщэр апыIузгъэхьащт. Апэрэ классым кIощт пшъэшъэ нахьыжъым ищыкIэгъэщт Iэмэ-псымэхэр фэсщэфыщтых. ЕджэнымкIэ, тхэнымкIэ къышъхьэпэщт мебелыр, ишIэныгъэхэм ахэзгъэхъощт псэуалъэхэр зэзгъэгъотыщтых. НахьыкIэхэри зыщызгъэгъупшэщтхэп, тхылъ цIыкIухэр, щыгъынхэр къафэсщэфыщтых.

Гъонэжьыкъо Сэтэнай.