Адыгеим и ЛIышъхьэ Картонтарэм щыIагъ

Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат пшъэдэкIыжьэу ыхьырэмкIэ гъунэпкъэ гъэнэфагъэ зиIэ обществэу «Картонтарэм» тыгъуасэ щыIагъ. Предприятием тапэкIэ хэхъоныгъэхэр ышIынхэмкIэ амалэу IэкIэлъхэм, проектыкIэу иIэхэм защигъэгъозагъ, джащ фэдэу IофышIэхэм санитарнэ шапхъэхэр зэрагъэцакIэхэрэр зэригъэлъэгъугъ.

Урысыем и Къыблэ пэрытныгъэ щызыIыгъ предприятиехэм ащыщэу Картонтарэм мы илъэсым июбилей хигъэ­унэфыкIыгъ. Тхьапэм хэшIыкIыгъэ про­дукциеу къыдигъэкIырэр шэпхъэшIу­хэм адештэ.

Картонтарэм игъэцэкIэкIо пащэу Сергей Погодиным къызэриIуагъэмкIэ, непэ предприятием нэбгырэ 550-рэ щэлажьэ, ягурыт лэжьапкIэ сомэ мин 50-м ехъу. Коронавирусым илъэхъан IофшIэпIэ чIыпIэхэр къызэтырагъэна­гъэх ыкIи пшъэ­рылъхэр зэкIэ агъэцэкIагъэх. БлэкIыгъэ илъэсым мыщ фэдэ иуахътэ егъэпшагъэ­мэ мы мэзитфым къыдагъэ­кIыгъэр проценти 3 — 4-кIэ нахьыбэ хъугъэ.

Предприятием ипащэхэм ыкIи иIофышIэхэм псауныгъэ пытэ яIэу, гъэхъа­гъэхэр ашIыхэзэ ыпэкIэ лъыкIотэнхэу, ягухэлъхэр къадэхъунхэу республикэм ипащэ афэлъэIуагъ.

— «Картонтарэр республикэмкIэ мэхьанэшхо зиIэ предприятиехэм ащыщ. IофшIэным изэхэщэнкIэ мыщ екIолIакIэхэр къыщагъотых, ащ дакIоу къулыкъушIэхэр зэрифэшъуашэу агъа­шIох, къыхагъэщых. ТапэкIи къэгъэлъэ­гъонышIухэр зэрэшъуиIэщтхэм, социальнэ проектхэр щыIэныгъэм щыпхырыщыгъэнхэм шъузэрэпылъыщтым сицыхьэ телъ, — къыIуагъ КъумпIыл Мурат.

Цеххэм ыкIи навигацием исистемэ Iоф зэрашIэрэр Адыгеим и ЛIышъхьэ зэригъэлъэгъугъ. ШIокI имыIэу санитарнэ шапхъэхэр зэрагъэцакIэхэрэр предприятием ипащэхэм къыхагъэщыгъ. Зэпахырэ узыр къызежьагъэм щыублагъэу мафэ къэс къулыкъушIэхэм ятемпературэ ауплъэкIу, нэмыкI шапхъэхэр агъэцэкIэнхэм анаIэ тет.

— Экономикэр къежьэжьыным тэркIэ мэхьанэшхо иI. Бизнес цIыкIум ыкIи гурытым IэпыIэгъу афэхъугъэнымкIэ УФ-м и Правительствэ бэдэд ышIэрэр. А зэкIэри зыфэгъэхьыгъэр экономикэр зыпкъ игъэуцожьыгъэныр ары. Непэ тыкъыздэкIогъэ предприятием иIофшIэн къызэтыригъэуцуагъэп, икъэгъэлъэгъонхэми ахигъэхъон ылъэкIыгъ. Коронавирусым зиушъомбгъуным ищынагъо нахь макIэ шIыгъэнымкIэ амал пстэури IэкIэлъ, — къыIуагъ КъумпIыл Мурат.

АР-м и ЛIышъхьэ
ипресс-къулыкъу.