Cомэ миллион 78,7-рэ атефагъ

Адэбз ыкIи гу-лъынтфэ уз зиIэхэм зэряIэзэщтхэ медицинэ оборудование лъапIэхэр Адыгеим къыIэкIэ­хьагъ, пстэумкIи сомэ миллион 78,7-рэ атефагъ.


«Гу-лъынтфэ узхэм апэшIуекIогъэныр» зыфиIорэ лъэпкъ проектым къыдыхэлъытагъэу Мыекъопэ къэлэ клиническэ сымэджэщым пае сомэ миллион 21-рэ зыпэIухьэгъэ оборудование къащагъ. Стабилоплатформэр, ИВЛ аппаратхэр, хэушъхьафыкIыгъэ пIэкIорхэр, нэмыкIхэри сымэджэщым къыIэкIэхьагъэх.

Непэрэ мафэм ехъулIэу коронавирусыр къызпыхьагъэхэм яIэзэгъэнхэм фэшI Мыекъопэ къэлэ клиническэ сымэджэщым игоспиталь анестезиологиемрэ реанимациемрэ иотделение мы оборудованиехэр чIагъэуцуагъэх.

Лъэпкъ проектэу «Адэбз узхэм апэшIуекIогъэныр» зыфиIорэм къыдыхэлъытагъэу сомэ миллион 25-м ехъу зытефэрэ оборудование ащэфыгъ.

Джащ фэдэу Мыекъопэ къэлэ клиническэ сымэджэщым сомэ миллион 32,7-рэ зыосэ компьютернэ томограф къыIэкIэхьагъ, ар IэзэпIэ диагностическэ корпусыкIэм щагъэуцущт.

(Тикорр.).