Бзылъфыгъэр къаухъумагъ

Адыгеим иполицие икъулыкъушIэхэм укIын Iоф къыз­пы­кIын ылъэкIыщт бзэджэшIагъэр къызэтырагъэуцуагъ.

ЖъоныгъуакIэм и 22-м пчэдыжьым, сыхьатыр 6-м, Адыгэ къэралыгъо автоинспекцием икъулыкъу­шIэхэу полицием истаршэ лейтенантэу Борсэ Алыйрэ полицием илейтенантэу Нэхушъ Муратрэ Мые­къуапэ къулыкъур щахьызэ къатыбэу зэтет унэ горэм бзылъфыгъэр къы­чIэкIыгъэу IэпыIэгъу ищыкIагъэу зэрэкуорэм гу лъатагъ. Полицием икъулыкъушIэхэр псынкIэу ащ ечъэлIагъэх ыкIи бзылъфы­гъэм ыкIышъо шъобжхэр зэрэтещагъэхэр алъэгъугъ. Нэужым хъугъэ-шIагъэм пылъ къэбарыр ащ къырагъэIотагъ.

— А чэщым щынэ-гумэкIым хэтэу бзылъфыгъэм къытфиIотагъ къыдэпсэурэ хъулъфыгъэр къыте­ба­ни, ощымкIэ къызэреуа­гъэр, — къеIуатэ полицием илейтенантэу Нэхушъ Муратэ.

Полицейскэхэм дежурнэ частым макъэ рагъэIуи, IэпыIэгъу псынкIэр, следст­веннэ-оперативнэ купыр ыкIи патруль-постовой къу­лыкъум иIофы­шIэ­хэр а чIыпIэм къэсыгъэх.

КъулыкъушIэхэм бзылъфыгъэр агъэIэсагъ, бзэ­джашIэр иунэ пчъэIупэм дэжь къыщаубытыгъ ыкIи полицием иотдел ащагъ.

ЗэрагъэунэфыгъэмкIэ, хъулъфыгъэр мафэм шIу­кIаеу ешъогъагъ, нэ­ужым чэщым ощымкIэ бзылъ­фыгъэр ыукIын мурад иIагъ. Ау ар къызыдэмы­хъум, бзэджэшIа­гъэр зэрэзэрихьэгъэ пкъыгъор ыгъэбылъынэу ыуж итыгъ, ау ари къыдэхъугъэп, полицием ар къыгъоти, Iахыгъ.

Бзылъфыгъэр сымэ­джэщым ащагъ, ипсауныгъэкIэ зыпари щынагъо щыIэп. БзэджашIэр аубытыгъ, уголовнэ Iоф къыфызэIуахыгъ.

КIАРЭ Фатим.