Алырэгъур ящыIэныгъэ щыщ

Хэгъэгу, дунэе зэнэкъокъухэм тиныбжьыкIэхэр ахэлажьэхэзэ, нэIуасэ зэфэхъух, язэфыщытыкIэхэр щыIэныгъэм щагъэпытэх.

Урысыем дзюдомкIэ ихэшыпыкIыгъэ командэ хэтэу Михаил Игольниковыр ТIуапсэ къыщы­хъугъ. ИкIэлэцIыкIугъом къыщыублагъэу спорт лъэпкъхэм зафегъасэ.

— Иныбджэгъухэм затыриIэтыкIырэп, цIыф шъырыт, ыпсэ спортым хэлъ. Алырэгъум щыбанэ зыхъукIэ, псынкIэу мэгупшысэ, шIыкIэу къыгъотырэм сыдигъуи купкI иI, — къытиIуагъ Михаил Игольниковыр зыгъасэу, Урысыем изаслуженнэ тренерэу Нэ­гъуцу Джамболэт.

ЛъэгапIэм фэкIо

СпортымкIэ дунэе класс зиIэ мастерэу Михаил Игольниковым Урысыем иныбжьыкIэхэм язэ­IукIэгъухэм дышъэр гъогогъуи 3, джэрзыр гогогъуи 2 къащихьыгъ.
2011-рэ илъэсым дунаим иныбжьыкIэхэм язэнэкъокъухэм иIэпэIэсэныгъэкIэ къащыхагъэщыгъ, апэрэ чIыпIэр къыфагъэшъошагъ.

Зыпкъ итэу дзюдомкIэ зэнэ­къокъу инхэм ахэлэжьэрэ М. Игольниковым Европэм икубокхэр гъогогъуи 8 къыдихыгъэх. Спортышхом цIэрыIо зэрэщы­хъурэр къыушыхьатынымкIэ лъап­сэу ышIыгъэр ыгъэпытагъ.

Олимпиадэ джэгунхэр

2013-рэ илъэсым ныбжьыкIэхэм я Олимпиадэ джэгунхэу Китаим щыкIуагъэхэм М. Игольниковым ионтэгъугъэ елъыты­гъэу купэу зыхэтым дышъэр къыщи­хьыгъ. Урысыем ихэшыпыкIыгъэ командэу дышъэр къызыфагъэшъошагъэми щыбэнагъ.

Апэрэ уплъэкIуныр

Хэгъэгум ихъулъфыгъэхэм яхэшыпыкIыгъэ командэ М. Игольниковыр апэрэу рагъэб­лагъи, Германием икъалэу Дюссельдорф «Большой шлем» зыфиIорэ дунэе зэIукIэгъушхом щыхэлэжьагъ.

Килограмм 90-м нэс къэзыщэчыхэрэм янэкъокъугъ. Алырэгъум бэнэгъуи 6 щыриIагъ. Дышъэм фэгъэхьыгъэ зэIукIэ­гъур гъэшIэгъонэу кIуагъэ. Японием ибэнакIоу Олимпиадэ джэгун— хэм дышъэр къащызыхьыгъэм М. Игольниковыр текIуагъ, апэрэ чIыпIэр къыдихыгъ.

Кфар-Камэ рагъэблэгъагъэх

Европэм дзюдомкIэ изэнэ­къокъу Израиль зэрэщыкIуагъэр бэмэ шIукIэ агу къэкIыжьы. М. Игольниковым бэнэгъуи 5 иIагъ, зэкIэми текIоныгъэр къащихьыгъ. КIэух зэIукIэгъум Сербием щыщэу дунаим апэрэ чIыпIэр къыщыдэзыхыгъэмрэ Михаил Игольниковымрэ щызэнэкъокъугъэх. Дышъэр Михаил къыфагъэшъошагъ.

Урысыем дзюдомкIэ ихэшыпыкIыгъэ командэ итренер шъхьа­Iэу Тао Хьасанбыйрэ тренерэу Гъэунэ Андзоррэ Мыекъуапэ щеджагъэх Израиль ис тилъэпкъэгъухэм Урысыем ихэшыпыкIыгъэ командэ итренерхэр, бэнакIохэр Кфар-Камэ рагъэблэгъагъэх. Гуфэбэныгъэ хэлъэу къапэгъокIыгъэх, адыгэ джэгоу зэхащагъэм Тао Хьасанбый, Гъэунэ Андзор, Михаил Игольниковыр, нэмыкIхэри щыуджы­гъэх, зэдэгущыIэгъу гъэшIэгъонхэр зэдыряIагъэх.

— Михаил Игольниковым янэ адыгэ, Алалэмэ ащыщ, — къеIуа­тэ Адыгэ Республикэм дзюдомкIэ ихэшыпыкIыгъэ командэ итренер шъхьаIэу Бастэ Сэлымэ. — Ти­лъэпкъ шэн-хабзэхэр унагъом щызэрахьэх, тызэкIэупчIэ.

М. Игольниковыр зыгъэсэрэ Нэгъуцу Джамболэт апшъэрэ спорт еджапIэр Мыекъуапэ къы­щиухыгъ, СССР-м изаслуженнэ тренерэу Хьэпэе Арамбый ипащэу самбэмкIэ банэщтыгъ.

— Адыгеим ныбджэгъубэ щытиI, — еIо Нэгъуцу Джамболэт. — Мыекъопэ бэнэпIэ еджапIэм шIэныгъэу щызэдгъэгъотыгъэр лъыдгъэкIуатэзэ, ныбжьыкIэхэр тэпIух.

Мурад шъхьаIэр

— Японием Олимпиадэ джэгунхэу щыкIо­щтхэм сахэлажьэ сшIоигъу, — къе­Iуатэ Михаил Игольниковым. — Сызыгъэсэрэ тренерэу Нэгъуцу Джамболэт фэдэу сэри Адыгеим ныбджэ­гъухэр щы­сиIэх. Сафэраз, спорт зэIукIэгъухэм зафэзгъэхьазырынымкIэ IэпыIэгъу къысфэ­хъух.

Зэныбджэ­гъухэр

Ингъуш Владимир Къэбэр­тэе-Бэлъкъарым икъалэу Тэрч щапIугъ. ИIэпэIэсэныгъэ хигъэ­хъон имурадэу Адыгеим къэкIуа­гъэу щэ­псэу. Иапэрэ тренерыр Эдуард Марышевыр ары. Джырэ уахътэ Адыгеим изаслуженнэ тренерэу Бастэ Сэлым ипащ.

Мыекъопэ къэралыгъо технологическэ университетыр В. Ин­гъушым къыухыгъ, самбэмкIи, дзюдомкIи Урысыем спортымкIэ имастер, дзэм къулыкъур щехьы. Космос кIуачIэхэм ядзэхэм самбэмкIэ язэнэкъокъу дышъэр къыщихьыгъ. Къыблэм дзюдомкIэ дышъэр къыщыфагъэшъошагъ. Урысыем и УIэшыгъэ КIуачIэхэм самбэмкIэ язэIукIэгъухэм ды­шъэр къащихьыгъ.

Мыекъопэ бэнэпIэ еджапIэм лъапсэ фэзышIыгъэ Кобл Якъубэ спортым, щыIэныгъэм афэгъэхьыгъэу къыIощтыгъэхэр тщыгъуп­шэхэрэп. Зы Iоф зэдэбгъэцакIэ зыхъукIэ, узэгурыIон, узэрэлъы­тэн зэрэфаем спортсменхэр фигъасэщтыгъэх.

Михаил Игольниковыр, Ингъуш Владимир, Тулпэрэ Айдэмыр, Датхъужь Алый килограмм 90-м нэс къэзыщэчыхэрэм якуп щэбанэх. Спортым нэIуасэ зэфишIыгъэхэ кIалэхэр упчIэжьэгъу зэфэ­­хъунхэр шэнышIу афэхъугъ.

— Кощхьаблэ сыщыщ, — зэдэгущыIэгъур лъегъэкIуатэ Урысыем и Кубок къыдэзыхыгъэу, хэгъэгум истудентхэм гъогогъуи­тIо ячемпионэу Тулпэрэ Айдэмыр. — Ныбджэгъуныгъэу зэдытиIэр щыIэныгъэм щылъытэгъэ­кIуатэ. ТызэлъыкIоныр бэшIагъэу едгъэжьагъ. Датхъужь Алый Уры­сыем иныбжьыкIэхэм язэнэ­къокъу бэмышIэу тыжьыныр къызыщыдехым тыфэгушIуагъ. Михаил Игольниковым Олимпиадэ джэгунхэм ишъыпкъэу зафегъэхьазыры. Тиныбджэгъу имурадхэр къыдэхъунхэу тыфэлъаIо.

Краснодар краим, Къэбэр­тэе-Бэлъкъарым, Адыгэ Республикэм къащыхъугъэхэ кIалэхэу бэнэпIэ алырэгъум ныбджэгъу щызэфэхъу­гъэхэм спортышхор ящыIэныгъэ зэрэхъугъэм рэгушхох.

— ЗэгурыIоныгъэ зыхэлъ ныбджэгъу зэдэгущыIэгъухэр зыпэтшIынхэ щыIэп, — къыти­Iуагъ Ингъуш Владимир. — Къэ­бэртэе-Бэлъкъарым сызыкIокIэ Мыекъопэ бэнэпIэ еджапIэм тинэIуасэхэр, Iахьылхэр къыкIэмыупчIэхэу къыхэкIырэп. Михаил Игольниковыр спортышхом цIэрыIо зэрэщыхъугъэр сигуапэу къафэсэIуатэ.

Пшызэ къэралыгъо университетым Михаил Игольниковыр щеджэ. ГукIэ къыхихыгъэ спортыр тренер дэгъухэмкIэ, ныбджэгъу­шIухэмкIэ къетэжьы.
ЕмтIылъ Нурбый.