ЩыIэныгъэм зыфагъэхьазыры

Адыгэ къэралыгъо университетым физкультурэмрэ дзюдомрэкIэ и Институт къэзыухыгъэ ныбжьыкIэхэм магистратурэм яшIэныгъэ щыхагъахъо.

Физкультурэмрэ дзюдомрэкIэ Институтым ипащэу Бгъуашэ Айдэ­мыр къызэрэтиIуагъэу, спорт лъэпкъ зэфэшъхьафхэмкIэ зэнэкъокъу­хэм ахэлажьэхэрэ спортсменхэр магистратурэм щеджэхэзэ, хэ­гъэгу ыкIи дунэе зэIукIэгъухэм медальхэр къащахьых.

Дмитрий Басанцовымрэ Денис Папенкэмрэ пауэрлифтингымкIэ спортымкIэ дунэе класс зиIэ мастер хъугъэх. Мария Мартыновам атлетикэ псыкIэм гъэхъагъэхэр щешIых.

Щытхъур къэзыхьыхэрэм тибэнакIохэр ащыщых. Гъыщ Къэплъанрэ ПашIо Алыйрэ дзюдом пылъых. Святослав Пучковыр самбэмкIэ зэнэкъокъухэм ахэлажьэ. Даур Къэплъан кикбоксингым щызэлъашIэ.

Магистратурэр къызаухыкIэ, сэнэхьатэу къыхахыщтым нахь фэхьазырхэу спортсменхэр щыIэныгъэм игъогу техьащтых.