МэщбэшIэ Исхьакъ ыныбжь илъэс 90-рэ зэрэхъугъэмкIэ тыфэгушIо!

 

Лъытэныгъэ зыфэтшIырэ Исхьакъ Шумафэ ыкъор!

Урысые Федерацием и Общественнэ палатэ ыцIэкIи ыкIи сэ сшъхьэкIи уиюбилейкIэ сыпфэгушIо!

ЗэлъашIэрэ тхакIохэм ялъэгапIэ унэсынымкIэ, зэ­дзэкIакIо ыкIи публицист ухъунымкIэ пэрытныгъэу ыкIи творческэ сэнаущыгъэу пхэлъым, IофшIэныр шIу зэрэплъэгъурэм, уичIыгу гупсэ инепэ ыкIи къырыкIощтым узэрафэгумэкIырэм яшIуагъэ къыокIыгъ. ХэзгъэунэфыкIымэ сшIоигъу адыгэ лъэпкъ литературэр анахь литературнэ системэ инхэм ялъэгапIэ нэбгъэсын, лIэшIэгъу пчъагъэхэм къакIоцI адыгэ-черкес щыIэныгъэр куоу адрэ уитхыгъэхэмкIэ къипIоты­кIын зэрэплъэкIыгъэр. УиIофшIагъэхэм патриотизмэр ыкIи лъэпкъхэм азыфагу илъ зэгурыIоныгъэр, шIур, ма­мырныгъэр, шIулъэгъуныгъэр къахэщых.

Общественнэ IофшIэнэу бгъэцакIэрэм, лъэпкъыбэхэм ялитературэ имэхьанэ зэрэлъыбгъэкIуатэрэм шъхьащэ фэтэшIы. Адыгеим итхакIохэм азыфагу имыза­къоу, зэрэкъэралыгъоу мэхьанэу щыуиIэр пстэуми ашIэ.

Тикъэралыгъо шIуагъэ къыфэзыхьырэ творческэ, просветительскэ ыкIи общественнэ IофшIэныр зэрэбгъэцакIэрэмкIэ, шIэныгъэу ыкIи опытэу пIэкIэлъымкIэ уазэрэдэгуащэрэм афэшI сэри, Iоф къыздэзышIэхэрэми тыгукIэ тыпфэраз.

Илъэс 90-рэ узыщыхъурэ мафэм псауныгъэ пытэ уиIэнэу, щыIэкIэ-псэукIэм уфэчэфэу, шIоу щыIэр къыб­дэхъоу ущыIэнэу тыпфэлъаIо!

Л. Ю. Михеевар,
Урысые Федерацием
и Общественнэ палатэ и Секретарь.

 

* * *

Лъытэныгъэ зыфэтшIырэ Исхьакъ Шумафэ ыкъор!

Уныбжь илъэс 90-рэ зэрэхъугъэмкIэ сыгу къыздеIэу сыпфэгушIо. ЩыIэныгъэ гъогоу къэпкIугъэр литературэм, адыгэ лъэпкъым, Хэгъэгум узэрафэшъыпкъэн фаемкIэ щысэшIоу щыт. Уитворчествэ сыдигъуи зыфэбгъэIорышIэщтыгъэр цIыфыгъэ шэпхъэ лъагэхэм — цIыфыгъэ напэм, шIум, зэфагъэм арыгъозэгъэныр ары. Гупшысэ куухэр зыщыпхырыщыгъэ уитхыгъэхэм тихэгъэгу илитературэ чIыпIэшхо щаубытыгъ. Урысыем иусэкIо, итхэкIо цIэрыIохэм ясатырэ хэтэу непэ пцIэ къыраIо.

Адыгэ литературэм иклассик, адыгэ лъэпкъым ыкъо шIагъо, Хэгъэгум ипатриот шъыпкъэ ыкIуачIи иамали изэу июбилей дахэ пэгъокIы.

Илъэсыбэ хъугъэу лъэныкъуабэ къызэлъиубытэу узэрэлажьэрэм фэшI къэралыгъо тын лъапIэхэмрэ щытхъуцIэхэмрэ къыпфагъэшъошагъэх. Ау оркIэ нахь лъапIэр уилъэпкъ шIу узэрилъэгъурэр, узэрилъытэрэр, тихэгъэгуи, IэкIыб къэралыгъохэми арысхэм уитворчествэ зэрякIасэр ары.

Лъытэныгъэ зыфэсшIырэ Исхьакъ Шумафэ ыкъор, уимэфэкI мафэ псауныгъэ пытэ, щыIэкIэшIу уиIэнэу, уитворчествэ зиушъомбгъунэу, гъэхъэгъакIэхэр пшIынэу сыпфэлъаIо.

Лъытэныгъэ къыпфэзышIэу,
Къэбэртэе-Бэлъкъар Республикэм и ЛIышъхьэу КIокIо Казбек.

* * *

Лъытэныгъэ зыфэтшIырэ Исхьакъ Шумафэ ыкъор!

Лъэпкъыбэ зыщыпсэурэ Къэрэщэе-Щэрджэсым ыцIэкIи, сэ сшъхьэкIи уиюбилей — илъэс 90-рэ узэрэхъугъэр зэрэхэбгъэунэфыкIырэмкIэ сыгу къыздеIэу сыпфэгушIо!

О уныбджэгъу ыкIи соратник дэгъу, уиреспубликэ гупсэ иобщественнэ ыкIи политическэ щыIакIэ чанэу ухэлажьэ, Iушыгъэ зыхэлъ гущыIэ сыдигъуи ­къэбгъо-
­тын олъэкIы. Аущтэу уашIэ, шIу уалъэгъу ыкIи шъхьэ­кIафэ къыпфашIы уичIыгогъухэм ыкIи уитворчествэ осэшхо къыфэзышIырэ дунаим ичIыпIэ зэфэшъхьафхэм ащы­псэухэрэм. Ахэм зэу ащыщ сыдигъуи къыз­щыо­жэхэрэр ыкIи уряеу зыщалъытэрэ Къэрэщэе-Щэр­джэсри.

Профессиональнэ гъогу гъэшIэгъон къэпкIугъ, сэнаущыгъэ зыхэлъ тхакIоу ыкIи публицистэу урысые литературэм пцIэ хэуцуагъ. Уилъэпкъ ыкIи Хэгъэгур шIу плъэгъунхэ зэрэфаер уитворчествэкIэ къэбгъэлъэгъуагъ, лъэпкъ литературэм хэхъоныгъэ ышIыным уиIахьышхо хэплъхьагъ.

Лъытэныгъэ зыфэсшIырэ Исхьакъ Шумафэ ыкъор, узынчъагъэ уиIэу илъэсыбэрэ упсэунэу, уигухэлъхэр къыбдэхъунхэу сыпфэлъаIо!

ШъхьэкIафэ къыпфэзышIэу,
Къэрэщэе-Щэрджэс Республикэм и ЛIышъхьэу
Р. Б. Темрезов.

* * *

Лъытэныгъэ зыфэтшIырэ Исхьакъ Шумафэ ыкъор!

УиюбилейкIэ сыгу къыздеIэу ыкIи гуфэбэныгъэ хэлъэу сыпфэгушIо! ТхакIоу, цIыфхэм гущыIэмкIэ агу лъыIэсын амал зиIэ ощ фэдэ цIыфыр зэрэсинэIуасэм сырэгушхо, сэгъэлъапIэ. Ори уитворчестви Адыгеим ыкIи Кубань ямызакъоу, Урысыем зэрэпсаоу зэды­­ряех.

Шъыпкъагъэ зыхэлъ тхылъипшI пчъагъэ уикъэлэмыпэ къычIэкIыгъ, ахэм адыгэхэм якультурэ бай ыкIи яшэн-хабзэхэр, цIыфымкIэ мэхьанэшхо зиIэ Iофыгъохэр къащэоIэтых. Уиреспубликэ гупсэ уфэшъыпкъэу уфэлажьэ, Адыгеимрэ Кубаньрэ азыфагу илъ ныбджэ­гъуныгъэмрэ зэгурыIоныгъэмрэ ухъумэгъэнхэм, зыкIыныгъэр гъэпытэгъэным пкIуачIэ еохьылIэ.

лъэпкъ мамырныгъэр ыкIи зэгурыIоныгъэр тишъолъыр, тикъэралыгъо тапэкIи ащыгъэпытэгъэнхэм, къыткIэхъухьэрэ лIэужхэр зэрифэшъуашэу пIугъэн-
хэм о бгъэцэкIэрэ просветительскэ ыкIи общественнэ IофшIэныр зэрэфэIорышIэщтым сицыхьэ телъ.

Псауныгъэ пытэ, творческэ кIочIэ ыкIи энергие мыухыжь уиIэнэу, ипхъухьагъэр зэкIэ къыбдэхъунэу, узылъытэрэ ыкIи бгъэлъэпIэрэ цIыфхэр сыдигъуи къыбготынхэу пфэсэIо.

Краснодар краим игубернаторэу
В. И. Кондратьевыр.

* * *

Лъытэныгъэ зыфэтшIырэ Исхьакъ Шумафэ ыкъор!

Адыгэ Республикэм и Къэралыгъо Совет — Хасэм идепутатхэм ацIэкIи сэ сшъхьэкIи уиюбилей дахэкIэ, уныбжь илъэс 90-рэ зэрэхъугъэмкIэ, сыгу къыздеIэу сыпфэгушIо.

УиIофшIэгъу илъэсхэр, уитворчествэ бай тхэкIо ыкIи публицист IэпэIасэу, лъэпкъым икультурэ осэ ин фэзышIырэ, емызэщыжьэу кIэзыугъуаерэ цIыфэу, хьалэлэу, гушхоу, Урысыем иобщественнэ ыкIи къэралыгъо IофышIэшхоу узщалъытэу, узщагъашIорэ Адыгеим, лъэпкъ зэфэшъхьафыбэу ащ щызэдэпсэу­хэрэм пытэу япхыгъ.

Адыгэ лъэпкъ литературэм иклассикхэу зэрэщытхэм имызакъоу, дунаим тет бзэ зэфэшъхьафыбэхэмкIэ зэрадзэкIыгъэ тхылъ 60-мэ яавторэу ущыт. Адыгеим илIыкIоу Урысые Федерацием и Общественнэ палатэ узэрэщылажьэрэми осэ ин фэпшIынэу тефэ.

Илъэсыбэм Iофэу пшIагъэм къэралыгъоми, обществэми осэ ин къыфашIыгъ. «Урысые Федерацием IофшIэнымкIэ и ЛIыхъужъ» зыфиIорэ щытхъуцIэр къыпфагъэшъошагъ, орден ыкIи медальхэмкIэ, къэ­ралыгъом, ведомствэ зэфэшъхьафхэм ятын лъапIэ­хэмкIэ мызэу, мытIоу укъыхагъэщыгъ.
ТапэкIи уиIэпэIэсэныгъэ, уишIэныгъэ куу, уипрофессионализмагъэ Адыгеим, узщыщ лъэпкъым, уи Хэгъэгу зэрафэбгъэIорышIэщтхэм сицыхьэ телъ.
Уиюбилей мафи, сыдигъокIи сыпфэлъаIо псауныгъэ пытэ уиIэнэу, уигухэлъ пстэури пхырыпщышъунэу, джыри илъэсыбэ къэбгъэшIэнэу.

Опсэу, отхъэжь, Исхьакъ!

Адыгэ Республикэм
и Къэралыгъо Совет — Хасэм и Тхьаматэу
Владимир Нарожнэр.

* * *

УиюбилейкIэ сыпфэгушIо

Адыгеим, Къэбэртэе-Бэлъкъарым, Къэрэщэе-­Щэрджэсым янароднэ тхакIоу, Урысые Федерацием IофшIэнымкIэ и ЛIыхъужъэу, адыгэ тхэкIо цIэрыIоу, Урысыем илитературэ зыцIэ шIукIэ щыIугъэ МэщбэшIэ Исхьакъ Шумафэ ыкъом ыныбжь илъэс 90-рэ зэрэхъугъэр хэтэгъэунэфыкIы.
Урысые литературэм илIыкIо шIагъохэу лъэпкъ литературэхэр алъэ зыщытеуцощтыгъэхэ лъэхъаным творческэ гъогушхом техьагъэхэм, культуракIэм игъэ­псын хэлэжьагъэхэм МэщбэшIэ Исхьакъ зэу ащыщ.

ТхэкIо, зэдзэкIэкIо, публицист, общественнэ IофышIэ цIэрыIом иIофшIагъэхэр адыгэхэм якультурэ-тарихъ кIэн икъэухъумэнрэ адыгэ хабзэхэм атетэу ныбжьыкIэхэр пIугъэнхэмрэ зэрафэIорышIэхэрэр сигуапэу хэзгъэунэфыкIы сшIоигъу. ИчIыгу гупсэрэ илъэпкърэ зэрафэшъыпкъэр тхакIом итворчествэ зэрэщытэу къыхэщы. ИтворчествэкIэ МэщбашIэм мамырныгъэм, зэкъошныгъэм, зыкIыныгъэм, лъэпкъхэм язэгурыIоныгъэ мэхьанэшхо ареты. Ироманхэу «ЦIыфыр тIо къэхъурэп», «Мыжъошъхьал», «Бзыикъо зау», «Адыгэ­хэр», «Аджал гъогу», «Хъанджэрый» зыфиIохэрэр, иусэхэу, инэмыкI тхыгъэхэу лъэпкъым иблэкIыгъэ, чIыгу гупсэм иухъумакIохэр IупкIэу къызыщыгъэлъэгъуагъэхэр адыгэ литературэм идышъэ фонд хэхьагъэх, Урысыем ис лъэпкъхэм ягушъхьэлэжьыгъэ къа­гъэбаигъ.

А. С. Пушкиным, М.Ю. Лермонтовым, Н. А. Некрасовым, С. А. Есениным, А. А. Блок ыкIи нэмыкI тха­­кIохэмрэ усакIохэмрэ япроизведениехэм ащыщхэр МэщбэшIэ Исхьакъ адыгабзэм рилъхьагъэх. Ежь Мэщ­башIэм итхыгъаби нэмыкIыбзэхэмкIэ зэрадзэ­кIыжьыгъ. ЦIыфхэр ягуапэу ахэм яджэх.

МэщбэшIэ Исхьакъ илъэсыбэ хъугъэу общественнэ-политикэ IофшIэнышхо егъэцакIэ, организацие, объединение зэфэшъхьафхэм пэщэныгъэ адызэрехьэ. Дунэе Адыгэ Хасэр зэхэзыщагъэхэм ар ахэтыгъ. Дунэе Адыгэ Хасэм инахьыжъхэм я Совет пэщэныгъэ дызезыхьэрэ тхэкIо цIэрыIом дунэе адыгэ движением, Урысыеми, IэкIыб къэралыгъохэми ащыпсэурэ ти­лъэпкъэгъухэм зэпхыныгъэу адытиIэм игъэпытэн непи иIахьышхо ахешIыхьэ.

Исхьакъ сэркIэ тхэкIо цIэрыIоу зэрэщытым имызакъоу, IофыгъуабэхэмкIи упчIэжьэгъоу сиI. Уахътэ зэримыIэм емылъытыгъэу ти Хасэ иIофшIэн ар къы­хэлажьэ, тиIофтхьабзэхэр къегъэбаих.

МэщбэшIэ Исхьакъ иеплъыкIэхэр, зэIукIэгъоу дысиIагъэхэр, гъэсэпэтхыдэу къысиIуагъэхэр сишIэжь ренэу хэлъыщтых. Тизэдэлэжьэныгъэрэ тизэныбджэгъуныгъэрэ тапэкIи лъыкIотэнэу сэгугъэ.

Лъытэныгъэшхо зыфэсшIырэ МэщбэшIэ Исхьакъ непэ шъуигъэзеткIэ сыфэгушIо сшIоигъу. Исхьакъ, укъызэрэддэлажьэрэм, IофышIоу етхьыжьэхэрэмкIэ къызэрэддебгъаштэрэм афэшI Дунэе Адыгэ Хасэр лъэшэу къыпфэраз. ШIу утэлъэгъу, осэшхо къыпфэтэшIы, лъэшэу тыорэгушхо. УимэфэкI мафэ псауныгъэ пытэ, щыIэкIэ-псэукIэшIу уиIэнэу, уигъашIэ кIыхьэ хъунэу, творческэ гъэхъэгъакIэхэр пшIынэу, тхылъеджэхэм уащымыкIэнэу сыпфэлъаIо! УиIофшIагъэхэр тицIыфхэмрэ Хэгъэгумрэ яхэхъоныгъэ тапэкIи афэ­рэ­лажь! Ори, къыппэблагъэхэми шIумрэ мамырымрэ ренэу шъуерэгъогогъу!

Дунэе Адыгэ Хасэм и Тхьаматэу
Сэхъурэкъо Хьаутий.

* * *

Урысыем IофшIэнымкIэ и ЛIыхъужъэу, Адыгеим, Къэбэртэе-Бэлъкъарым, Къэрэщэе-Щэрджэсым янароднэ тхакIоу, СССР-м, РСФСР-м, Адыгеим я Къэралыгъо премиехэм ялауреатэу, УФ-м и Общественнэ палатэ хэтэу МэщбэшIэ Исхьакъ Шумафэ ыкъом ыныбжь илъэс 90-рэ хъугъэ.

Лъытэныгъэ зыфэтшIырэ Исхьакъ Шумафэ ыкъор!

Адыгэ Республикэм инахьыжъхэм я Совет хэтхэр уныбжь илъэс 90-рэ зэрэхъугъэм пае агу къадеIэу къыпфэгушIох!
УищыIэныгъэ гъогу илъэпкъ, ихэку фэлэжьэрэ цIыфым ищысэу щыт. УицIыкIугъом къыщегъэжьагъэу творчествэм уищыIэныгъэ епхыгъэу, илъэс 70-м ­ехъугъэу гъогу къиным утекIыгъэп. А уахътэм хэгъэ­гум уригъусэу, чIыпIэ къинэу къызэбнэкIыгъэр макIэп, ау сыдигъуи лъагъоу къыхэпхыгъэм зэрифэшъуашэу урыкIуагъ.

Адыгэхэм, Урысыем щыпсэухэрэм дунэееплъыкIэ, пIуныгъэ-гъэсэныгъэ тэрэз яIэнымкIэ уипроизведе­ниехэм яшIогъэшхо къэкIуагъ. АщкIэ щытхъур къэ­блэжьыгъ. Къэралыгъом ичIыпIабэхэм уиорэдхэр, уипоэмэхэр, уиусэхэр къащаIох. ТхэкIо ныбжьыкIэхэм япIуныгъэ игъэкIотыгъэу удэлажьэ. Адыгэхэмрэ Урысыем щыпсэурэ нэмыкI лъэпкъхэмрэ зэпхыныгъэу азыфагу илъыр уитхыгъэхэм ащыпхырыщыгъ.

Художественнэ тхыгъэхэр уикъэлэмыпэ къычIэкIыхэзэ, Адыгеим итхакIохэм я Союз пэщэныгъэ дызеохьэ, Дунэе черкес ассоциацием инахьыжъхэм я Совет, УФ-м и Общественнэ палатэ чанэу уащэлажьэ.

Лъытэныгъэшхо зыфэтшIырэ Исхьакъ Шумафэ ­ыкъор, кIочIэ ин уиIэу, уитворчествэ ибаиныгъэ хахъоу, уилъэпкъ, Урысыем уафэлэжьэн плъэкIынэу тыпфэлъаIо!

Лъытэныгъэ къыпфэзышIыхэрэ
Адыгэ Республикэм
инахьыжъхэм я Совет хэтхэр.

Лъытэныгъэ зыфэсшIырэ Исхьакъ Шумафэ ыкъор!

Адыгэ Республикэм, Къэбэртэе-Бэлъкъарым, Къэрэщэе-Щэрджэсым янароднэ тхакIоу, Урысыем IофшIэнымкIэ и ЛIыхъужъэу ­МэщбэшIэ Исхьакъ Шумафэ ыкъом фэкIо

Лъытэныгъэ зыфэсшIырэ Исхьакъ Шумафэ ыкъор!

Уиюбилей — уныбжь илъэс 90-рэ зэрэхъугъэм фэшI сыгу къыздеIэу ­сыпфэгушIо!

Уиюбилей Адыгэ Республикэми, Урысыеми ялитературэкIэ, яобщественнэ щыIэныгъэкIэ мэхьанэшхо зиIэ хъугъэ-шIагъэу щыт.
ЗиIофрэ зилъэпкърэ афэшъыпкъэ цIыфкIэ ары адыгэхэм о узэрашIэрэр.

Илъэсыбэ хъугъэу IэпэIэсэныгъэ ин пхэлъэу узэрэтхэрэм, адыгэ литературэм уиIахьышхо зэрэхэпшIыхьэрэм, общественнэ IофышIэ цIэрыIоу узэрэщытым афэшI тхылъеджэхэм лъытэныгъэ къыпфашIы. Уитхылъхэр уахътэм дештэх, Урысыем илитературэ кIэн изы Iахьэу ахэр хъугъэх.

Лъытэныгъэ зыфэсшIырэ Исхьакъ Шумафэ ыкъор!

УимэфэкI мафэ псауныгъэ пытэ, щыIэкIэ-псэукIэ дэгъу уиIэнэу, унасыпышIонэу, ори, къыппэблагъэхэми мамырэу шъущыIэнэу сышъуфэлъаIо!

Лъытэныгъэ къыпфэзышIэу,
Санкт-Петербург иакадемическэ филармониеу
Д. Д. Шостакович ыцIэкIэ щытым
ихудожественнэ пащэу Темыркъэнэ Юр.

 

Лъытэныгъэшхо зыфэсшIырэ Исхьакъ Шумафэ ыкъор! Сшы ыкIи синыбджэгъу!

Уныбжь илъэс 90-рэ зыщыхъурэ юбилей мафэм сыгу къыздеIэу сэлам фабэ къыосэхы. Непэрэ урысые литературэм анахь къахэщыхэрэм уащыщ, ународнэ тхакIу. Хэгъэгум щыпсэурэ цIыф лъэпкъхэм зэпхыныгъэ ыкIи ныбджэгъуныгъэ зэфыряIэнымкIэ общественнэ IофышIэшхоу ущыт.


Лъэныкъуабэ къызэлъызыубытырэ уитворчествэ щыIэныгъэмкIэ гупшысэ ­куухэр зыхэлъ еплъыкIэр еджакIохэм зэралъыбгъэIэсырэм дакIоу, тарихъыр, непэрэ щыIэныгъэр къеоIотыкIых, цIыфхэр зэрепхых.

Уитворчествэ – лъэпкъым, адыгэ чIыгум, лъэпкъыбэ зыщыпсэурэ Хэгъэгум афэлэжьэгъэнымкIэ щысэшIоу щыт. Усэхэр ыкIи поэмэхэр, мэхьанэшхо зиIэ романхэр зыдэтхэ тхылъ пчъагъэу къыдэбгъэкIыгъэхэр урысые литературэм ипроизведение анахь дэгъухэм ахалъытэх.

Художник цIэрыIошхоу, гущыIэм имастерэу, синыбджэгъу ыкIи сшы псауныгъэ пытэ иIэнэу, творческэ ыкIи общественнэ гъэхъэгъакIэхэр ышIынхэу сыфэлъаIо!

Агъырбэ Юр.
Профессор, экономикэ шIэныгъэхэмкIэ доктор, Темирязевскэ академием иветеранхэм я Совет итхьамат, Адыгеим, Къэбэртэе-Бэлъкъарым, Къэрэщэе-Щэрджэсым, Ингушетием наукэмкIэ язаслуженнэ IофышIэшху.