Тынхэр зэраратыхэрэр зэхафынэу афигъэпытагъ

Республикэм и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат ипшъэрылъкIэ жъоныгъуакIэм и 15-м щегъэжьагъэу медицинэм иIо­фышIэхэм атефэрэ тынхэр зэ­ра­ратыхэрэр зэхафы. Шъугу къэд­гъэкIыжьын, ащ фэгъэхьыгъэ уна­шъо ышIыгъ УФ-м и Президентэу Владимир Путиным.

Урысыем псауныгъэр къэухъумэгъэнымкIэ и Министерствэ шапхъэхэм зэхъокIыныгъэу афишIыгъэхэм ыкIи тынхэр икIэ­рыкIэу къэлъытэжьыгъэнхэм япхыгъэу IофшIэныр зэхащэ.

РеспубликэмкIэ ве­дом­ствэм имедицинэ организацие 13-мэ уплъэ­кIунхэр ащэкIох. Ахэм яIофшIэн зэрэзэхащэрэм игъэунэфын шъыпкъагъэ хэлъэу къекIолIэгъэным ыкIи уасэ фэшIыгъэным афэшI межведомственнэ куп зэхащагъ.

Мониторингым илъэ­хъан специалистхэм ана­хьэу анаIэ тырагъэтыщт медицинэм иIофышIэхэм яфитыныгъэхэр укъуагъэ мыхъунхэм, ахэм атефэрэ тынхэр аIэкIэгъэхьэ­гъэнхэм. ЗэкIэмкIи мыщ медик 1500-м ехъу къы­зэлъиубытыщт. 2020-рэ илъэсым мэкъуогъум и 5-м ехъулIэу IофшIэныр аухынэу агъэнафэ.