Къатефэрэ ахъщэ тынхэр аратыжьыгъэх

Къалэу Мыекъуапэ ипрокуратурэ зыхэгущыIэ нэуж Адыгеим имедицинэ IофышIэхэм къате­фэрэ ахъщэ тынхэр аратыжьыгъэх.

Псауныгъэр къэухъумэгъэнымкIэ къэралыгъо бюджет учреждениеу «Адыгэ республикэ IэпыIэгъу псынкIэм истанциерэ медицинэ катастрофэмрэ и Гупчэрэ» зыфиIорэм хэ­бзэгъэуцугъэм къызэ­рэдилъытэу игъом ыкIи икъоу къатефэрэ ахъщэ тынхэр аратыгъэхэмэ Мыекъопэ къэлэ прокуратурэм уплъэкIунхэр ышIыгъэх.

ЗэрагъэунэфыгъэмкIэ, медицинэм иIофышIэ нэбгыри 100-м ехъумэ, пэтхъу-Iутхъу уз ыкIи сымэджэщым чIэмылъхэу пневмоние зиIэхэм адэжь кIуа­гъэхэм УФ-м и Правительствэ иунашъо диштэу ахъщэ тынхэр аратыгъэхэп.

Ащ нэмыкIэу коронавирусыр зиIэхэм адэжь кIуагъэхэу IэпыIэгъу псынкIэм ибригадэ хэтхэм унашъом диштэу къатефэрэ ахъщэ тынхэр аратынхэу къафалъытагъэхэп.

Хэукъоныгъэу къыхагъэщы­гъэхэр дэгъэзыжьыгъэнхэмкIэ прокуратурэм унашъохэр ышIыгъэх. Ахэм захаплъэхэ нэуж медицинэм иIофышIэхэм къатефэрэ ахъщэ тынхэу сомэ миллионрэ мин 300-м ехъу аратыжьыгъэх.
КIАРЭ Фатим.