ЯзекIуакIэ зэрэмытэрэзыр агурагъэIо

Хьыкум приставхэм я Федеральнэ къулыкъу и ГъэIорышIапIэу Адыгэ Республикэм щыIэм Iофтхьабзэу «Хьыкум приставхэр — кIэлэцIыкIухэм апай» зыфиIорэр илъэс къэс зэхещэ.

АлиментхэмкIэ чIыфэхэр къаIыхыжьыгъэнхэм пае зипшъэрылъхэр зымыгъэцэкIэрэ ны-тыхэм адэжь хьыкум приставхэр макIох, ахэм адэгущыIэх, язекIуакIэ зэрэмытэрэзыр агурагъэIо. Сабыим ипIункIэ хэбзэгъэуцугъэм къыгъэнэфэрэ лъэныкъохэр зымыгъэцакIэхэрэм административнэ пшъэ­дэкIыжь зэрахьыщтым дакIоу, уголовнэ Iофи къафызэIуахын зэралъэкIыщтыр араIо. ЗэдэгущыIэгъухэм ахэлажьэх динлэжьхэр, муниципальнэ образованиехэм япащэхэр, гурыт еджапIэхэм япащэхэр, къэбар жъугъэм иамалхэм ялIыкIохэр, нэмыкIхэри.

Джащ фэдэу кIэлэпIупкIэр зымытыхэрэм Iоф зыщашIэрэ организациехэм ябухгалтериехэр хьыкум приставхэм ауплъэкIух, охътэ гъэнэфагъэм къэралыгъом икIынхэ зэрэфимытхэм фэгъэ­хьыгъэ унашъохэр ашIых, административнэ хэбзэукъоныгъэ зэрашIыгъэмкIэ протоколхэр зэхагъэуцох, уголовнэ Iоф­хэр къызэIуахых, чIыфэ зытелъхэм ямылъку арест атыралъхьэ, IофшIэпIэ чIыпIэ зимыIэхэм цIыфхэм IофшIапIэ языгъэгъотырэ гупчэм иучет хагъэуцох. Мы унашъохэм зэкIэми пшъэрылъэу яIэр зы — сабыйхэм къатефэрэ алиментхэр игъом ыкIи бырсыр къыпымыкIэу ны-тыхэм къатыныр ары.

Хьыкум приставхэм илъэс къэс зэхащэрэ Iофтхьабзэу «Хьыкум приставхэр — кIэлэцIыкIухэм апай» зыфиIорэм шIуагъэ къызэритырэр щыIэныгъэм къы­гъэлъэгъуагъ, зэрагъэнэфагъэмкIэ ар тапэкIи рагъэкIокIызэ ашIыщт.

Хьыкум приставхэмя Федеральнэ къулыкъу и ГъэIорышIапIэу АР-м щыIэм ипресс-къулыкъу.