Хабзэм зэрарышхо рихыгъ

Урысыем зыухъумэжьынымкIэ и Министерствэ имылъкоу сомэ мил­лиониплIым ехъу — Хэгъэгу зэошхом иветеран ипенсионнэ тын атыгъугъэу Мыекъопэ районым идзэ прокуратурэ къыхигъэщыгъ.

Прокуратурэм ышIыгъэ уплъэ­кIунхэм къызэрагъэлъэгъуа­гъэмкIэ, запасым щыIэ пол­ковникым 1964-рэ илъэсым къыщыублагъэу ыныбжькIэ къы­тефэу АР-м идзэ комис­сариат пенсие къыритыщтыгъ.

1993-рэ илъэсым полковникыр Америкэм щыпсэунэу зэкIожьым, ащ ипенсие къызэтырагъэуцуагъ. Мыщ дэжьым къызэрэхагъэщыгъэмкIэ, хэ­бзэгъэуцугъэу щыIэм къызэ­ригъэнафэрэм тетэу тынхэм илъэсым зэ ахэплъэнхэ ыкIи къалъытэжьынхэ фэягъ. ЦIыфыр псаоу зэрэщыIэр къэзыушыхьатырэ документыр нотариальнэу гъэпсыгъэ зыхъукIэ, УФ-м и Правительствэ иунашъо къыдилъытэу ар зыщыпсэурэ чIыпIэм тыныр фырагъэхьы.

2009-рэ илъэсым къыще­гъэжьагъэу 2019-рэ илъэсым нэс полковникым «идоверенносткIэ» ащ илIыкIоу Г. цIыфыр псаоу зэрэщыIэр ыкIи ар IэкIыбым зэрэщыпсэурэр, ащ пае пенсие зэрэратын фаер къэзыушыхьатырэ заявлениемкIэ АР-м идзэ комиссариат илъэс къэс закъыфигъэзагъ.

УплъэкIунхэр зашIыхэм, полковникым 2011-рэ илъэсым гъэтхапэм идунай ыхъожьыгъэу къыхагъэщыгъ. А уахътэм ащ илIыкIоу Г. гъэпцIагъэ зыхэлъ зекIуакIэ зэрихьанэу, Хэгъэгу зэошхом иветеран ипенсие къыз­IэкIигъэхьанэу ышъхьэ къи­хьагъ.

2012-рэ илъэсым къыще­гъэжьагъэу 2019-рэ илъэсым нэс бзэджашIэм полковникыр псаоу зэрэщыIэр къизыIоты­кIырэ документ нэпцIхэр АР-м идзэ комиссариат IэкIигъэхьагъэх ыкIи пенсиер исчет ри­гъэ­хьагъ. Нэужым тхьапэр ыIы­гъэу ахъщэр къырихыжьыщтыгъ.

Документ нэпцIхэр аIэкIи­гъа­хьэхэзэ АР-м идзэ комис­сариат ыкIи Сбербанкым япащэхэр ыгъэделагъэх, сомэ мил­лиони 4-м ехъу бзэджашIэм ытыгъугъ ыкIи зыухъумэжьынымкIэ Мини­стерствэм джащ фэдиз мылъку чIэнагъэ ригъэшIыгъ.

Мыекъопэ гарнизоным идзэ прокуратурэ уплъэкIунэу ышIыгъэхэм къакIэлъыкIоу, бзэ­джа­шIэм уголовнэ Iоф къыфызэIу­хыгъэн фаеу Урысыем и ОМВД-у Мыекъуапэ щыIэм материалхэр фыригъэхьыгъэх.

2020-рэ илъэсым жъоныгъуа­кIэм и 8-м гъэпцIагъэ зыхэлъ бзэджэшIэгъэ ин зэрэзэрихьа­гъэм фэшI ащ уголовнэ Iоф къыфызэIуахыгъ.

КIАРЭ Фатим.