ЖъоныгъуакIэм и 24-р — Бирам мэфэкI

ТичIыпIэгъу лъапIэхэр!

НэкIмазэр зэрэшъуухы­гъэмрэ Бирам мэфэкIы­шхомрэ апае тышъуфэгушIо!

Быслъымэнхэм анахьэу агъэлъэпIэрэ мэфэкIхэм зэу ащыщым къыхэщы ислъам диныр цIыфыгъэм, мамырныгъэм, зэгурыIоныгъэм, социальнэ зыпкъитыныгъэм зэрафэлажьэрэр, къыппэблагъэм гукIэгъу фэпшIын, уфэгумэкIын зэрэфаем зэряпхыгъэр.

Дин, лъэпкъ зэгурыIоныгъэмрэ шэн-хэбзэшIухэмрэ якъэухъумэн иIахьышхо зэрэхишIыхьэрэм фэшI Адыгэ Республикэмрэ Пшызэ шъо­лъырымрэ ащыпсэурэ быс­лъы­мэнхэм я ДиндэлэжьапIэ лъэшэу тызэрэфэразэр къэтэIо.

Адыгеим ис быслъымэн пстэуми псауныгъэ пытэ, щыIэкIэшIу яIэнэу, насыпы­шIонхэу, дунаир мамырэу, яунагъохэм гъот арылъэу щыIэнхэу тафэлъаIо!

Тхьэм шъуинэкI къабыл ешI, НэкIмазэм псэпэшIагъэу шъушIагъэхэр шъуфегъэба­гъох!

Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэу, Урысые политикэ партиеу «Единэ Россием» и Адыгэ регион къутамэ и Секретарэу КъумпIыл Мурат

Адыгэ Республикэм и Къэралыгъо Совет — Хасэм и Тхьаматэу Владимир Нарожный