IофшIэныр агъэлъэшынэу къафигъэпытагъ

Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат тыгъуасэ зэхищэгъэ зэхэсыгъор зэпахырэ узэу коронавирусыр Красногвардейскэ районым къыщызэтегъэуцогъэным фэгъэхьыгъагъ.

Видеоконференцие шIыкIэм тетэу кIогъэ Iофтхьабзэм хэлэжьагъэх шъолъыр Оперативнэ штабым хэтхэр, АР-м и Апшъэрэ хьыкум итхьаматэу Шумэн Байзэт, республикэм ипрокурорэу Игорь Шевченкэр, Адыгеим хэгъэгу кIоцI IофхэмкIэ иминистрэу Владимир Алай, федеральнэ хэбзэIахь къулыкъум республикэмкIэ и ГъэIорышIапIэ ипащэу ДышъэкI Адам. Джащ фэдэу зэдэгущыIэгъум къыхэлэжьагъ Красногвардейскэ районым иадминистрацие ипащэ ипшъэрылъхэр зыгъэцэкIэрэ Гъубжьэкъо Темур, район хьыкумым ыкIи хэбзэухъумэкIо къулыкъухэм ялIыкIохэр, нэмыкIхэри. УплъэкIунэу зэхащагъэхэм къызэрагъэлъэгъуагъэмкIэ, зэпахырэ узыр бэхэм зэрапыхьагъэм ушъхьагъу шъхьаIэу фэхъугъэр хьэдагъэм цIыфыбэ къызэрэщызэрэугъоигъэр ары. Джащ фэдэу унэм уисын зэрэфаемкIэ шапхъэу агъэнэфагъэхэр цIыфхэм аукъохэу къыхэкIы, псэупIэхэм ащыщхэм бэу ащызэхахьэх.

Пандемиер къызежьагъэм щегъэжьагъэу муниципалитетым щыпсэурэ нэбгыри 183-мэ мы узыр къапыхьагъэу агъэунэфыгъ, нэбгырэ 11 хъужьыгъэ, зы нэбгырэм идунай ыхъожьыгъ. Непэрэ мафэм ехъулIэу сымэджи 171-мэ яIазэх, ахэм ащыщэу 104-мэ — амбулаторнэ шIыкIэм тетэу, нэбгырэ 67-р Мыекъуапэ къыщызэIуахыгъэ госпитальхэм ачIэлъых.

Министрэу Мэрэтыкъо Рустем къызэриIуагъэмкIэ, Красногвардейскэ районым медицинэ бригадихмэ Iоф щашIэ, амбулаторнэ сымаджэхэр мафэ къэс ауплъэкIух, компьютернэ томографиер арагъэкIу. Япсауныгъэ изытет къызызэщыкъокIэ сымэджэщым ащэнхэм фэхьазырых. Адыгеим щыпсэухэу узыр зиIэ нэбгыри 167-рэ госпиталитIумэ ачIэлъых, нэбгыри 8 реанимацием илъых. Красногвардейскэ районым щыщ зы сымаджэм мы мафэхэм идунай ыхъожьыгъ.

Зэпахырэ узым зимыушъомбгъунымкIэ Iофэу ашIэрэм къытегущыIагъ Адыгеим и Премьер-министрэу Александр Наролиныр. Ащ къызэрэхигъэщыгъэмкIэ, районым иIофхэм язытет зыпкъ игъэуцожьыгъэным дэлажьэх.

Министрэу Владимир Алай къызэриIуагъэмкIэ, районым ичIыпIэ зэфэшъхьафхэм пости 9-мэ Iоф ащашIэ, узым зыкъызщиштэгъэ псэупIэхэм уадэхьанымкIэ ыкIи уакъыдэкIынымкIэ пэрыохъухэр щыIэх. Мэфэ заулэм режимыр зыукъогъэ нэбгырэ 66-рэ къыхагъэщыгъэх. Джащ фэдэу хьэдагъэм къекIолIэгъагъэхэр зэкIэ агъэунэфыгъэх. Ахэм административнэ пшъэдэкIыжь арагъэхьыщт.

Роспотребнадзорым АдыгеимкIэ и ГъэIорышIапIэ ипащэу Сергей Завгороднем изэфэхьысыжьхэм къызэрагъэлъагъорэмкIэ, унэм уисын зэрэфаер зэрыт тхьэпэ 397-рэ цIыфхэм аратыгъ, ахэм ащыщэу 155-р амбулаторнэ сымаджэх, нэбгырэ 242-р узыр къызпыхьагъэхэм яолIагъэх. Шапхъэхэр зыукъуагъэхэм алъэныкъокIэ протокол 17 зэхагъэуцуагъ, 10-р хьыкумым IэкIагъэхьагъ.

— Зэпахырэ узым тапэкIэ зимыушъомбгъуным ыкIи мы лъэныкъомкIэ районыр зыпкъ игъэуцожьыгъэным шъукIуачIэ ешъухьылI. НэмыкI муниципалитетхэм опытэу аIэкIэлъыр къызфэжъугъэфед. Шапхъэхэр зыукъохэрэр игъом къыхэжъугъэщых ыкIи дэжъугъэзыжьых. Зэфэхьысыжь гъэнэфагъэхэр тищыкIагъэх, арышъ пстэуми яIо зэхэлъэу Iоф зэдашIэн фае. ЦIыфхэм, бизнес цIыкIум ыкIи гурытым IэпыIэгъу афэхъугъэнымыкIэ амалэу щыIэхэр къызфэжъугъэфедэх. Ащ пае республикэ хэбзэ ведомствэхэм, хэбзэIахь къулыкъум зэпхыныгъэ адышъуиIэн фае. IофшIапIэ зимыIэхэм япчъагъэ зыкъымыIэтыным амалэу щыIэр ешъухьылI. Федеральнэ программэхэм ягъэцэкIэн шъухэлажь. Непэ культурэм иучреждениитIу, кIэлэцIыкIу IыгъыпIищ кIэу тэшIых. Гъогухэм ягъэцэкIэжьын телъытэгъэ программэхэм язэшIохын лъыжъугъэкIотэн фае, — къариIуагъ              КъумпIыл Мурат.

Адыгеим и ЛIышъхьэ дезинфекцием епхыгъэ IофшIэныр районым щылъыгъэкIотэгъэным, цIыфхэм IэпыIэгъу ягъэгъотыгъэным волонтерхэр къыхэгъэлэжьэгъэнхэм мэхьанэшхо яIэу къыгъэнэфагъ. Ащ къыдыхэлъытагъэу ведомствэхэм япащэхэм пшъэрылъ гъэнэфагъэхэр афишIыгъэх.

Зянэ-зятэхэр зимыIэжьхэр ыкIи зыныбжь хэкIотагъэхэр зыщаIыгъхэ интернат учреждениехэм яIофшIэн зэрэзэхащэрэм ылъэныкъокIи республикэм ипащэ пшъэрылъхэр афишIыгъэх. Ащ нэмыкIэу гъомылапхъэхэр зэрылъ Iалъмэкъхэр Красногвардейскэ районым IэкIагъэхьагъ.

Пшъэрылъэу къыфашIыгъэхэр гъэцэкIэгъэнхэмкIэ анахьэу ынаIэ зытыригъэтыщт лъэныкъохэм Гъубжьэкъо Темур къатегущыIагъ. Унашъоу ашIыгъэмкIэ, тучанхэм Iоф зэрашIэрэ уахътэр нахь макIэ ашIыгъ, районым ипсэупIэхэм санитарнэ шапхъэхэр зэращагъэцакIэхэрэм лъыплъэщтых.

АР-м и ЛIышъхьэ ипресс-къулыкъу.