Пащэр зэблахъугъ

Тхьамафэм ехъугъэу республикэ пащэхэми, СМИ-ми, цIыфэу щыпсэухэрэми Красногвардейскэ районым анаIэ тет.

Муниципальнэ образованием ипсэупIэхэм ащыщ хьэдагъэм цIыфыбэ щызэхахьи, ащ ыпкъ къикIыкIэ коронавирусыр къызэолIагъэхэм япчъагъэ лъэшэу зэрэдэкIоягъэр ары ащ ушъхьагъу шъхьаIэ фэхъугъэр. Мы уахътэм вирусыр къызхагъэщыгъэхэр нэбгыри 183-рэ мэхъу.

Республикэм ипащэ Красногвардейскэ районым шапхъэхэр зэрэщагъэцакIэхэрэм пхъашэу лъыплъэнхэу, коронавирусым пэшIуекIорэ Iофтхьабзэхэм нахьыбэу шIуагъэ къызэратыщтым ыуж итынхэу оперативнэ штабым хэтхэм афигъэпытэгъагъ. Мы муниципалитетым цIыфыбэ зыщызэхахьэрэ Iофтхьабзэхэр щызэхащэнхэ фитхэп, ахэр зэрэзэхахьэхэрэри бэкIэ нахь макIэ щашIыгъ. IофышIэ кIон фаехэм анэмыкIхэр псэупIэу зыдэсхэм къадагъэкIыхэрэп. IофшIапIэхэми цIыфэу аIутхэм япсауныгъэ изытет лъыплъэнхэу, вирусым щызыухъумэрэ пкъыгъохэр икъоу арагъэгъотынхэу унашъо афашIыгъ.

АР-м и ЛIышъхьэ ипресс-къулыкъу къызэритыгъэмкIэ,  кадрэхэми зэхъокIыныгъэхэр афэхъугъэх. Красногвардейскэ районым ипащэу Осмэн Альберт иIэнатIэ ежь ишIоигъоныгъэкIэ IукIыжьыгъ. Народнэ депутатхэм ярайон Совет джырэблагъэ зэхэсыгъоу иIагъэм ащ щытегущыIагъэх. Республикэм ипащэ пшъэрылъ фишIыгъэу ащ хэлэжьагъ АР-м и ЛIышъхьэрэ министрэхэм я Кабинетрэ я Администрацие ипащэу Владимир Свеженец.

Псалъэу ащ къышIыгъэм къызэригъэнэфагъэмкIэ, коронавирусым зызэриушъомбгъурэм изакъоп муниципальнэ образованием ипащэ иIэнатIэ IукIыжьыным ушъхьагъоу фэхъугъэр, хэукъоныгъэхэри иIофшIэн къыхэщыгъэх.

— БлэкIыгъэ илъэсым изэфэхьысыжьхэм районым социальнэ ыкIи экономикэ хэхъоныгъэхэр ышIыгъэхэу къагъэлъэгъуагъ, — къыIуагъ Владимир Свеженец. — Арэу щытми, мэзэе мазэм муниципалитетым ипащэ Iофэу ашIагъэм къызтегущыIэм АР-м и ЛIышъхьэ щыкIагъэхэр къыхигъэщыхи, ынаIэ атырыригъэдзэгъагъ. Ахэр инвестициехэм якъыхэлъхьан, предпринимательхэм апае грантхэр, цIыфхэр нахьыбэу мэкъу-мэщым хэщэгъэнхэр ары зыфэгъэхьыгъэхэр. Ащ имызакъоу, псыхъо нэпкъхэм ягъэпытэн пае АР-м иминистрэхэм я Кабинет иIэпэчIэгъэнэ фонд къыхэхыгъэ бюджет ахъщэу районым къыфэкIуагъэри зищыкIагъэм икъоу пэIугъэхьагъэ хъугъэп. ТапэкIэ ащ фэдэ хэукъоныгъэ къыхэкIыжьынэу щытэп. Пшъэрылъхэм ягъэцэкIэн зэкIэри зы командэу зэдеIэжьхэзэ дэлэжьэнхэ фае.

Зэпахырэ узым районым зызэрэщиушъомбгъурэм икъызэтегъэуцон ащ фэгъэзэгъэ структурэхэм зэдыряIофэу зэрэщытыри зэхэсыгъом къыщыхагъэщыгъ.

АР-м и ЛIышъхьэрэ министрэхэм я Кабинетрэ я Администрацие ипащэ Лъэпкъ проектхэм япхырыщынкIи пшъэрылъ гъэнэфагъэу Красногвардейскэ районым иIэхэм къащыуцугъ. «Комплексное развитие сельских территорий» зыфиIорэ программэм къыдыхэлъытагъэу сомэ миллиони 116-рэ мы илъэсым къыфэкIуагъ. АщкIэ культурэм и УнитIу агъэуцущт, гъэстыныпхъэ шхъуантIэм ыкIи псэу зэшъощтхэм якIуапIэхэр агъэпсыщтых. Ащ нэмыкIэуи ФАП-м ыкIи кIэлэцIыкIу IыгъыпIэхэм яшIын пае мылъку къыратыгъ.

Владимир Свеженец муниципалитетым ицIыф анахь чанхэм, псэупIэ кой администрациехэм япащэхэм, депутатхэм зэпэблагъэу Iоф зэдашIэным мэхьанэ зэриIэм къыкIигъэтхъыгъ. Псэуалъэу рагъэжьэгъэ пстэури пIалъэхэм ашIомыкIэу аухынхэ фае.

Осмэн Альберт гущыIэр зештэм АР-м и ЛIышъхьэ сыдигъокIи Iофыгъохэм язэшIохын къызэрэхэлажьэрэм, IэпыIэгъунчъэу къызэримыгъанэхэрэм фэшI зэрэфэразэр апэ къыхигъэщыгъ. Джащ фэдэу депутатхэмрэ район администрацием щылажьэхэрэмрэ закъыфигъазэзэ зэгурыIохэу Iоф зэрэзэдашIагъэм пае «тхьашъуегъэпсэу» къариIуагъ.

Народнэ депутатхэм зэIухыгъэ шIыкIэм тетэу амакъэхэр атыгъэх ыкIи Осмэн Альберт пIалъэр къэмысызэ иIэнатIэ IукIыжьыным дырагъэштагъ. Красногвардейскэ район администрацием ипащэ иIэнатIэ зыгъэцэкIэщтыр Гъубжьэкъо Темур.

Шъугу къэтэгъэкIыжьы, Осмэн Альберт 2017-рэ илъэсым игъэтхапэ и 10-м къыщегъэжьагъэу мы IэнатIэм Iутыгъ. Ащ ыпэкIэ ар АР-м IофшIэнымкIэ ыкIи социальнэ хэхъоныгъэмкIэ иминистрагъ.

ХЪУТ Нэфсэт.