«Динамо-МГТУ-м» зегъэхьазыры

Мыекъопэ баскетбол командэу «Динамо-МГТУ-м» 2020 — 2021-рэ илъэс ешIэгъум зыфегъэхьазыры.

— ЕшIакIохэм игъэкIотыгъэу Iоф адатшIэрэп. Яунэхэм арысхэу телефонкIэ тафытео, — къытиIуагъ Мыекъопэ «Динамо-МГТУ-м» итренер шъхьаIэу, Адыгэ Республикэм изаслуженнэ тренерэу Андрей Синельниковым. — ХэкIыжьыщтхэр, кIэу тштэщтхэр джыри икъоу тшIэхэрэп. Зэдгъэпшэнхэу, тызыфаехэр къахэтхынхэу уахътэ тиI.

Адыгэ Республикэм щыщхэу Илья Александровыр, Артем Гапошиныр анахь дэгъоу ешIэхэрэм ахэтэлъытэх. ТIури тикомандэ къыхэнэжьыщтых, илъэсыкIэ ешIэгъум нахьыбэрэ тагъэгушIо ашIоигъу.

Суперлигэм иятIонэрэ куп хэгъэгум изэнэкъокъу зыщырагъэжьэщт уахътэр Урысыем баскетболымкIэ и Федерацие шIэхэу къыIопщыщт.