Гъогогъу 760-рэ зыкъыфагъэзагъ

АР-м ипредпринимательхэм IэпыIэгъу защафэхъухэрэ Гупчэм кризисым пэшIуекIорэ фэIо-фашIэхэр цIыфхэм афегъэцакIэх.

2020-рэ илъэсым гъэтхапэм и 26-м къыщегъэжьагъэу ыпэкIэ зигугъу къэтшIыгъэ Гупчэм ителефон плъыр Iоф ешIэ. Номерэу  (8-800-201-01-75) мафэ къэс теонхэ амал щыI. Пандемием илъэхъан предпринимательхэм IэпыIэгъоу агъотыщтыр  къафаIуатэ.

Мы уахътэм къыкIоцI гъогогъу 760-рэ Гупчэм зыкъыфагъэзагъ. НахьыбэрэмкIэ упчIэхэр зыфэгъэхьыгъэхэр пропускхэр къаратынхэр, мыIофышIэ мафэхэм зэрэлэжьэщтхэ шIыкIэр ыкIи режимэу зытетыщтхэр, финанс IэпыIэгъоу арагъэгъотыщтыр (субсидиехэр, ар къазэрэратыщт шIыкIэр, фэгъэкIотэныгъэ зиIэ кредитхэр).

Ащ нэмыкIэу, Гупчэм иIофышIэхэм республикэм ис предприниматель ыкIи физическэ лицохэм егъэджэн курсхэр видеоконференцие шIыкIэм тетэу афызэхащагъэх.

ЖъоныгъуакIэм ыкIэм нэс вебинари 5 рагъэкIокIынэу агъэнафэ.

Гъонэжьыкъо

Сэтэнай.