Быракъыр ыгъэбыбэтэнэу зегъэхьазыры

Адыгэ Республикэм дзюдомкIэ испорт еджапIэу Кобл Якъубэ ыцIэ зыхьырэм Мерэм Дамир зыщегъасэ.

Урысыем дзюдомкIэ ихэшыпыкIыгъэ командэ хэт Мерэм Дамир Джыракъые  къыщыхъугъ. Адыгэ Республикэм изаслуженнэ тренерэу Акъущ Мыхьамодэ иапэрэ тренер-кIэлэегъадж.

Къуаджэм дэс кIалэхэм афэдэу спорт лъэпкъ зэфэшъхьафхэм зафигъасэ шIоигъоу Мерэм Дамир футбол, волейбол ешIэщтыгъ. БэнакIохэм гъэхъагъэу ашIырэм фэгъэхьыгъэ къэбархэр шIогъэшIэгъоныгъэх. Адыгэмэ зэраIоу, нэм ылъэгъурэр псэм щыщ хъугъэ.

БэнэпIэ еджапIэу Джыракъые дэтым Д. Мерэмыр кIонэу зеублэм, ищыIэныгъэ зэхъокIыныгъэхэр фэхъугъэх. Спортыр зэнэкъокъу къодыеу зэрэщымытыр псынкIэу къыгурыIуагъ.

Шэн-хабзэхэр

Джыракъые ибэнэпIэ еджапIэ лъапсэ щызышIыгъэхэр ныбжьыкIэхэм щысэшIу афэхъух. Тулпэрэ зэшхэу Муратрэ Мыхьамэтрэ, Къудайнэт Мэджыд, Лъэустэнджэл Мурат, ШъэоцIыкIу зэшхэу Рустам ыкIи Айдэмыр, Къэлэшъэо Заур, Ситимэ Азэмат, Къудайнэт Азэмат, нэмыкIхэм бэнэпIэ алырэгъум къыщахьыгъэ медальхэм къоджэ спортыр лъагэу аIэтыгъ.

— СамбэмкIи, дзюдомкIи тыбанэзэ, тренерхэм, кIэлэегъаджэхэм лъэпкъ шэн-хабзэхэм тафагъасэщтыгъ, — къеIуатэ Мыекъопэ гандбол клубэу «Адыифым» ипащэу Къудайнэт Мэджыдэ. — ГукIэгъу тхэлъыным, къуаджэм ыцIэ дахэкIэ дгъэIуным тыпылъыгъ.

— Спортым лIэужхэр зэрепхых, — тизэдэгущыIэгъу  лъегъэкIуатэ спортымкIэ дунэе класс зиIэ Тулпэрэ Мыхьамэт. —         СССР-м изаслуженнэ тренерэу Кобл Якъубэ лъапсэ зыфишIыгъэ Мыекъопэ бэнэпIэ еджапIэр щыIэныгъэм зыгъэсапIэ щытфэхъугъ. Тауж  къикIырэ ныбжьыкIэхэм тагъэгушхо.

— ЧIыпIэ нэкIым щедгъэжьагъэп, тызыкIырыплъын тиI, — къеIуатэ Мерэм Дамир. — Зэфэхьысыжь  зыхэлъ гупшысэхэмкIэ тинахьыжъ лIэужхэм тагъасэ.

Гъэхъагъэхэр

Урысыем ихэшыпыкIыгъэ ныбжьыкIэ командэ хэтэу Европэм самбэмкIэ изэнэкъокъу Д. Мерэмым дышъэр, тыжьыныр къыщихьыгъэх. Урысыем хъулъфыгъэхэм язэнэкъокъоу щыкIуагъэм джэрзыр къыщихьыгъ.

Дзюдом нахь зыритыгъэу нарт шъаор банэзэ, игъэхъагъэхэм ахегъахъо. Илъэс 18 зыныбжьхэм язэIукIэгъухэу Липецкэ щыкIуагъэхэм джэрзыр къащихьыгъ. Илъэс 21-м нэс зыныбжьхэм язэнэкъокъоу Ростов— на-Дону щызэхащагъэми джэрзыр къыщыдихыгъ. Урысыем имедали 2 къызыфагъэшъошэгъэ джыракъые бэнакIор Урысыем ихэшыпыкIыгъэ ныбжьыкIэ командэ аштагъ.

Ор-орэу узытекIожьын плъэкIыным имэхьанэ дэгъоу къызыгурыIорэ Д. Мерэмыр 2016-рэ илъэсым Европэм и Кубок къыдэхыгъэным фэбэнагъ. НыбжьыкIэхэм язэIукIэгъоу Санкт-Петербург щыкIуагъэм тыжьыныр къыщыфагъэшъошагъ.

Илъэс 23-м нэс зыныбжьхэм яхэгъэгу зэнэкъокъоу Екатеринбург щырекIокIыгъэм Мерэм Дамир зэрэхэлэжьагъэм, дышъэр къызэрэщыдихыгъэм дзюдом хэшIыкI фызиIэхэр тегущыIагъэх. Банэ зыхъукIэ алырэгъум пытэу зэрэтеуцорэр, псынкIэу зэрэгупшысэрэр, текIоныгъэм екIурэ гъогур  къызэригъотырэ шIыкIэр къызэрэхагъэщыгъэхэр Адыгэ Республикэм изаслуженнэ тренерэу Бастэ Сэлымэ къытфиIотагъэх.

2019-рэ илъэсым хэгъэгум ихъулъфыгъэхэм язэнэкъокъоу Назрань щыкIуагъэм Д. Мерэмым тыжьыныр къыщихьыгъ.

Тренерым иеплъыкI

БэнакIом лъэкIэу иIэр зэнэкъокъум къыщэлъагъо. Адыгэ Республикэм изаслуженнэ тренерэу Хьакурынэ Дамир ары джырэ уахътэ Мерэм Дамир зыгъасэрэр. Ащ къызэрэтиIуагъэу, игуетыныгъэкIэ ар тибэнакIохэм  къахэщы. Зыгорэ къыдэмыхъурэмэ, кIэупчIэщт, щысэ зытырихырэмэ акIырыплъыщт.

— Тренерхэу Акъущ Мыхьамодэрэ Акъущ Бислъанрэ ипащэхэу Джыракъые щезыгъэжьэгъэ Дамир бэнэкIо IэпэIас. Къуаджэм щызыгъэсэгъэ тренерхэм лъэшэу тафэраз. Зэпхыныгъэхэр адытиIэу зы Iофым тыфэлажьэ, — къытиIуагъ Хьакурынэ Дамир. — Дамир бэнэпIэ алырэгъум щянэкъокъу зыхъукIэ, хэкIыпIэхэм зэралъыхъурэр, шIыкIэу къыгъэлъэгъощтыр къэшIэгъуаеу зэрэщытыр тэри тшIогъэшIэгъон.

— Олимпиадэ джэгунхэм  ахэлэжьэн зылъэкIыщтхэм Мерэм Дамир ахэсэлъытэ, — къытиIуагъ Урысыем, Адыгеим язаслуженнэ тренерэу, республикэ общественнэ движениеу  «Адыгэ Хасэм» спортымкIэ икомитет ипащэу Хъот Юныс. — Исэнаущыгъэ къызэIуихызэ, кIуачIэмрэ  къулайныгъэмрэ зэгъусэхэу епсыхьэх. Олимпиадэ джэгунхэм спортсменыр ахэлэжьэным фэшI шэпхъэ лъагэхэм адиштэу бгъэхьазырын фае. Сыфай ащ тишъыпкъэу тыдэлэжьэнэу.

Адыгеим испортсмен анахь  дэгъухэу республикэм физкультурэмкIэ ыкIи спортымкIэ и Комитет 2019-рэ илъэсым къыхихыгъэхэм ащыщ Мерэм Дамир. Зэнэкъокъу пэпчъ дэгъоу зыфигъэхьазырыныр ипшъэрылъэу зылъытэрэ джыракъые батырым хэушъхьафыкIыгъэу Iоф зыдешIэжьы.

Мы мафэхэм къуаджэм  кIожьыгъэу иIахьылхэм адэпсэуми, ыгукIэ зигъэрэхьатырэп. ЫшнахьыкIэу Нарт дзюдомкIэ мэбанэ. Зэнэкъокъухэм гъэхъэгъэ ин ащимышIыгъэми IэпэIэсэныгъэ зэрэхэлъыр къыхэщы. Дамиррэ Нартрэ зэгъусэхэу алырэгъум тетыхэу зэбэныхэ зыхъукIэ фэгъэкIотэнхэр зэфашIыхэрэп.

Мерэм Дамир колледжыр къыухыгъ, Мыекъопэ къэралыгъо технологическэ университетым щеджэ, унэгъо ныбжьыкIэ иI.

— Тикъуаджэу Джыракъые спорт Унэшхо дэт, зэнэкъокъухэр щызэхащэх, — къеIуатэ Мерэм Дамир. – НыбжьыкIэхэм  зыщагъэсэнымкIэ, япсауныгъэ щагъэпытэнымкIэ амалышIухэр щагъотых. Спортсмен цIэрыIохэр къахэкIынхэу сафэлъаIо.

Зэнэкъокъухэм ахэлэжьэнхэу тибэнакIохэр гъогу техьэхэ зыхъукIэ, адыгэ быракъыр зыдаштэныр шэнышIу афэхъугъ. Мерэм Дамир имедальхэм ахигъэхъоным, республикэ быракъыр ыгъэбыбэтэным зафегъэхьазыры.

Сурэтхэм арытхэр: Мерэм Дамир; зэшхэм загъэхьазыры.