ЖъоныгъуакIэм и 21-р — я XIX-рэ лIэшIэгъум щыIэгъэ Кавказ заом хэкIодагъэхэр агу къызыщагъэкIыжьырэ маф

Адыгэ Республикэм щыпсэухэу лъытэныгъэ зыфэтшIыхэрэр!

Непэ я XIX-рэ лIэшIэгъум щыIэгъэ Кавказ заом хэкIодагъэхэм яшъыгъо-шIэжь маф.

Илъэс къэс жъоныгъуакIэм и 21-м тарихъым хэхьэгъэ хъугъэ-шIэгъэ гомыIухэм ягугъу тэшIы, заом хэкIодагъэхэр тыгу къэтэгъэкIыжьых, зишъхьафитыныгъэ фэбэнэгъэ тятэжъ пIашъэхэм псэемыблэжьныгъэу ахэлъыгъэм, гукIуачIэу яIагъэм тарэгушхо, мамырныгъэмрэ зэгурыIоныгъэмрэ мэхьанэшхо зэряIэр зэхэтэшIэ.

НепэкIэ пшъэрылъ лъапIэу тиIэр блэкIыгъэм десэ хэтхызэ, лIэшIэгъу пчъагъэхэм къакIоцI лъэпкъым зэIуигъэкIэгъэ культурэр, шэн-хабзэхэр лIэужыкIэхэм къафэтыухъумэныр, тичIыгу гупсэ нахь зэтегъэпсыхьагъэ хъуным тишъыпкъэу тыдэлэжьэныр ары.

Я XIX-рэ лIэшIэгъум щыIэгъэ Кавказ заом хэкIодагъэхэр агу къызыщагъэкIыжьырэ мафэм тиреспубликэ ис лъэпкъ пстэуми языкIыныгъэ агъэпытэнэу, мамырэу, рэхьатэу псэунхэу, яунэгъо кIоцI зэгурыIоныгъэ илъынэу тафэлъаIо.

Адыгеим къырыкIощтым шъузэригъэгумэкIырэмкIэ пшъэрылъ анахь къинхэри зэрэзэшIошъухышъущтхэм, Урысые Федерацием хэхъоныгъэ ышIыным тапэкIи шъукIуачIэ зэрешъухьылIэщтым тицыхьэ телъ.

Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэу, Урысые политикэ партиеу «Единэ Россием» и Адыгэ регион къутамэ и Секретарэу КъумпIыл Мурат

Адыгэ Республикэм и Къэралыгъо Совет – Хасэм и Тхьаматэу Владимир Нарожный