Дзэ прокуратурэм шъущегъэгъуазэ

Гъэтхэ дзэ дэщыгъор зэрэрагъэжьагъэм къыхэкIэу ащ епхыгъэ хэбзэгъэуцугъэм къыдилъытэрэ лъэныкъохэр цIыфхэм агурыгъэIогъэныр, хэбзэукъоныгъэхэр игъом къыхэгъэщыгъэнхэм ыкIи щыгъэзыегъэнхэм афэшI Мыекъопэ гарнизоным идзэ прокуратурэ упчIэжьэгъу гупчэ къызэIуихыгъ.

Ащ мафэ къэс пчэдыжьым сыхьатыр 9-м щегъэжьагъэу пчыхьэм сыхьатыр 6-м нэс зыфэжъугъэзэн шъулъэкIыщт.

Джащ фэдэу къолъхьэ тын-Iыхын нэшанэ зиIэ зекIуакIэхэр зэрахьагъэу шъущы­гъуазэмэ, Мыекъопэ гарнизоным идзэ прокуратурэ макъэ къежъугъэIу.

Мы лъэныкъомкIэ бзэджэшIагъэм изэхэфын къыхэлэжьэрэ пстэуми уголовнэ пшъэдэкIыжь арамыгъэхьынэу хэбзэгъэуцугъэм къыделъытэ.

Мыекъопэ гарнизоным идзэ прокуратурэ зыдэщытыр: къ. Мыекъуапэ, урамэу Шоссейнэм иунэу 10, я 2-рэ къат. Линие плъырым ителефоныр — 8(8772)56- 21-35.

Мыекъопэ гарнизоным идзэ прокурорэу, юстициемкIэ подполковникэу Ю. И. Басик.