ГъэцэкIэжьынхэр зэрэлъыкIуатэхэрэм зыщигъэгъозагъ

Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат федеральнэ программэм къыдыхэлъытагъэу Мыекъуапэ игъэкъэбзэпIэ псэуалъэхэр зэрагъэцэкIэжьыхэрэм тыгъуасэ зыщигъэгъозагъ. БлэкIыгъэ илъэсым ыкIэм мыщ епхыгъэ IофшIэнхэр рагъэжьагъэх.

Шъугу къэдгъэкIыжьын, непэ щыIэ псэуалъэхэр блэкIыгъэ лIэшIэгъум ия 60 — 70-рэ илъэс­хэм агъэпсыгъагъэх. Чэщ-зымафэм псы кубометрэ мини 116-рэ зыпхырыкIырэ коммунальнэ объектыр непэрэ шапхъэхэм адиштэжьырэп. КIочIэ тедзэхэр щымыIэхэу къэлэгъэ­псынымкIэ Мыекъуапэ хэхъоныгъэхэр ышIынхэ ылъэкIыщтэп.

Республикэм ипащэхэм яшIуа­гъэкIэ, мы проектыр федеральнэ программэм хагъэуцуагъ. Апэрэ едзыгъом сомэ миллиард 1,2-м ехъу пэIуагъэ­хьагъ. Мы илъэсым джыри сомэ миллион 818,9-рэ агъэфедэн гухэлъ щыI. 2021-рэ илъэсым джыри сомэ миллион 419,9-рэ шъолъырым къыфатIупщыщт.

Республикэм икъэлэ шъхьаIэ хэхъоныгъэхэр ышIынхэмкIэ мы проектым игъэцэкIэн мэхьанэшхо зэриIэр Адыгеим и ЛIышъхьэ хигъэунэфыкIыгъ.

— МыекъуапэкIэ мыр псэо­лъэшхоу щыт, ар зэрэдгъэцIэкIэжьырэм ишIуагъэкIэ инвестиционнэ проектыбэхэр щыIэныгъэм щыпхырытщынхэ амал тиIэщт. Мыщ дэжьым экологиер щынэгъончъэным ишапхъэхэр дгъэцэкIэнхэм анахьэу тынаIэ тедгъэтын фае. Мыекъуапэ нэмыкIэу, псэупIэ­хэу Инэмрэ Яблоновскэмрэ ащыIэ мыщ фэдэ псэуалъэхэр дгъэцэкIэжьынхэу къытпыщылъ. Мы Iофыгъохэр зэшIохыгъэнхэм муниципалитетхэм япащэхэр лъыплъэнхэ фае, — къыхигъэщыгъ КъумпIыл Мурат.

Мыекъуапэ имэрэу Андрей Гетмановымрэ пшъэдэкIыжьэу ыхьырэмкIэ гъунэпкъэ гъэнэфагъэ зиIэ обществэу «Энергострой» зыфиIорэм ипащэу Андрей Григорьевымрэ псэуалъэр зэрэзэтырагъэпсыхьэрэм къытегущыIагъэх. Проектыр гъэцэкIагъэ зыхъукIэ кIуачIэхэм ахэхъощтэу къаIуагъ.

Проектым игъэцэкIэн пылъ уахътэм шIомыкIыхэ зэрэмы­хъущтхэр, шэпхъэшIухэм ар адиштэн зэрэфаер Адыгеим и ЛIышъхьэ хигъэунэфыкIыгъ. Ар гъэцэкIагъэ зэрэхъурэм къэлэ администрациер лъыплъэнэу ащ ипащэ къыфигъэпытагъ.
АР-м и ЛIышъхьэ ипресс-къулыкъу.