Бирамыр жъоныгъуакIэм и 24-м хагъэунэфыкIыщт

Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэ 2020-рэ илъэсым жъоныгъуакIэм и 20-м ышIыгъэ унашъоу № 101-р зытетэу «Дин мэфэкIэу Бирамыр 2020-рэ илъэсымкIэ зыхагъэунэфыкIыщтым ехьылIагъ» зыфиIорэм зэрэщыгъэнэфагъэмкIэ, Бирамыр мыгъэ жъоныгъуакIэм и 24-м хагъэунэфыкIыщт.

2020-рэ илъэсым жъоныгъуакIэм и 24-р, тхьаумафэр, зигъэпсэфыгъо мафэу щытхэм апае ягъэпсэфыгъо мафэ зэкIахьэ, жъоныгъуакIэм и 24-м, тхьаумафэм ычIыпIэкIэ жъоныгъуакIэм и 25-м, блыпэм ахьы.