Эпидемием изэрар нахь макIэ шIыгъэным фэшI

Урысые Федерацием и Президентэу Владимир Путиным шъолъырхэм япащэхэм видеоконференцие шIыкIэм тетэу зэхэсыгъо афызэхищагъ. Ар зыфэгъэхьыгъагъэр тапэкIэ экономикэм ыкIи социальнэ лъэныкъом афэгъэхьыгъэ унашъоу къышIыгъэхэм ягъэцэкIэн ары. Зэхэсыгъом иIофшIэн хэлэжьагъ АР-м и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат.

Анахь Iофыгъо шъхьаIэу ащ къыщаIэтыгъэр псауныгъэм икъэухъумэн фэгъэзэгъэ IофшIакIохэу зэпахырэ коронавирусыр къызэузыгъэ цIыфхэр зыгъэ­хъужьхэрэм ахъщэ тедзэу къафатIупщыгъэр зэраратырэ шIыкIэр ары.

Владимир Путиным къыIуагъ медицинэм иIофышIэхэм IэпыIэгъу афэхъунхэм фэшI системэ зыхэлъ Iофыгъохэр зэрэрагъэкIокIыгъэхэр. Правительствэм, ащ хэхьэрэ министерствэхэм ыкIи УФ-м ишъолъырхэм ахъщэ тедзэр зэратыгъэ шIыкIэм гъунэ лъафыжьынэу ащ афигъэ­пытагъ.

«КъыкIэсэгъэтхъы, ахъщэр зыда­кIорэр, зэратырэр ыкIи зыкIыратырэр гъэнэфагъэу, шъэф хэмылъэу щытын фае. А Iофыгъом фэгъэхьыгъэ актхэр цIыфхэм алъыгъэIэсыгъэнхэ ыкIи нэ­фагъэ хэлъэу агурыжъугъэIонхэ фае. Мэхьанэ зиIэр а ахъщэ тедзэр зыIукIэ­нэу щытхэм афэгъэхьыгъэ къэбарыр къызэрэтлъыIэ­сыжьырэр ары, ащ шъунаIэ тешъудзэнэу сыфай», — къы­Iуагъ Президентым.

Iофыгъо шъхьафэу зэхэсыгъом къыщаIэтыгъэхэм ащыщ рецепт зыпымылъ уцхэр Iудзыгъэ шIыкIэм тетэу ащэнхэм ифитыныгъэ гъэпсыгъэныр, ар анахьэу зищыкIагъэхэр нэжъ-Iужъхэу джырэкIэ унэм исынхэ фае хъугъэхэр ары.

Джащ фэдэу упчIэ шъхьаIэу къаIэтыгъэхэм ахагъэхьагъ сабыйхэр зиIэ унагъохэм IэпыIэгъоу аратырэр. А лъэ­ныкъомкIэ агъэцэкIагъэхэм ягугъу къа­шIыгъ министрэхэу ащ дэлажьэхэрэм.

Президентым зэрищэгъэ зэхэсыгъом ыуж шъолъыр Оперативнэ штабым хэт­хэр зэIукIагъэх. Ар зэрищагъ АР-м и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат ыкIи Владимир Путиным къышIыгъэ унашъохэм ягъэцэкIэн зэрэкIорэ шIыкIэм ащ щытегущыIагъэх.

Медицинэм иIофышIэхэм атефэрэ ахъщэр игъом ыкIи икъоу зэраратыжьын фаер ЛIышъхьэм къариIуагъ. Псауны­гъэр къэухъумэгъэнымкIэ АР-м иминистрэ къызэриIуагъэмкIэ непэрэ мафэм ехъу­лIэу медицинэм иIофышIэхэу коронавирусыр къызэузыгъэхэм ягъэхъужьын дэлажьэхэрэм зэкIэми ахъщэ тедзэхэр аратыгъэх.

КъумпIыл Мурат республикэм ит къалэхэм ыкIи районхэм япащэхэм ариIуагъ федеральнэ ыкIи шъолъыр IэпыIэгъоу щыIэхэр цIыфхэм зэра­лъагъэIэсыжьрэм нахь чанэу лъыплъэнхэу.

«Урысые Федерацием и Президентэу Владимир Путиным къызэ­рэкIигъэтхъыгъэу непэ тызэрыуцогъэ чIыпIэм фэдэ зыкIи тиуцонэу хъу­гъэп, ар тикъэралыгъо закъоп, зэрэдунаеу фэгъэхьыгъ. Джащ фэд, цIыфхэм непэ IэпыIэгъоу аратырэм фэдэ зыкIи щыIагъэп. Тэ пшъэрылъэу тиIэр хэгъэ­гум ипащэ унашъоу къыгъэуцугъэхэр дгъэцэкIэнхэр ары, джащыгъум эпиде­мием цIыфхэм зэрарэу къафихьы­гъэр нахь макIэ тшIын тлъэкIыщт», — къы­хигъэщыгъ Адыгеим и ЛIышъхьэ.