Шъхьащэ афашIы

Культурэм иIофышIэхэр, общественнэ движе­ниехэр, диныр зылэжьыхэрэр, фэшъхьафхэри шъыгъо-шIэжь мафэм Iофтхьабзэхэм ахэлэжьэ­щтых.

— ИгъэкIотыгъэ зэхахьэхэр тиIэщтхэп. Ащ къыхэкIэу телефонкIэ тызэфытеощт, интернетым иамалхэр дгъэфедэщтых, — къытиIуагъ Урысыем, Адыгеим искусствэхэмкIэ язаслуженнэ IофышIэшхоу Сулейманов Юныс. — Кавказ заом фэдэ хьэзаб цIыфхэр егъашIи хэрэмыфэх. Къытпэуцухэрэм, зэо-банэхэм акIэ­зыгъэстыхэрэм зэхашIыкIынэу сыфай тиреспубликэ щыпсэухэрэ лъэпкъхэр мамырэу щыIэхэ зэрашIоигъор, пытэу тызэрэзэ­къотыр. ТикIалэхэри мамырэу щыIэнхэу, ягухэлъышIухэр къа­дэхъунхэу сафэлъаIо.

Динлэжьхэр

— Тэ, дин зэфэшъхьафхэр зылэжьыхэрэр, тызэпэчыжьэу тэпсэу. Шъыгъо-шIэжь мафэм фэгъэхьыгъэу телефонкIэ ты­зэфытео, тигухэлъхэр зэтэIох. ЖъоныгъуакIэм и 21-м ти ТхьэлъэIухэм къащытIощт мамырэу тыщыIэ зэрэтшIоигъор. Заом щыфэхыгъэхэм шъхьащэ афэ­т­шIыщт, — къыIуагъ динлэжьэу ЦIыкIушъо Аслъан.

ЗэлъыIэсыщтых

Республикэ общественнэ движениеу «Адыгэ Хасэм» хэтхэр телефонкIэ зэфытеощтых. Кавказ заом, шъыгъо-шIэжь мафэм афэгъэхьыгъэ дискхэм атыратха­гъэхэр дунаим къыщагъэлъэгъоным фэшI Интернетыр агъэ­фе­дэщт.

Адыгэ Хасэм итхьаматэу ЛIымыщэкъо Рэмэзан къытиIуагъ шъыгъо-шIэжь мафэр зэрэхагъэу­нэфыкIыщт шIыкIэр тарихъым инэкIубгъохэм зэрахэхьащтыр.

— Илъэс къэс шъыгъо-шIэжь мафэм тыхэлажьэ, — игупшысэхэм тащегъэгъуазэ къэндзалхэм якультурнэ обществэу «Дуслык» зыфиIоу Адыгеим щызэхащагъэм ипащэу Алям Ильясовым. — Адыгэхэм апэкIэкIыгъэ зэо хьылъэм лъэпкъым тхьамыкIагъоу къыфихьыгъэр дунаим тет къэралыгъохэм япащэхэм икъу фэдизэу къагурыIон, акъыл хахын фаеу сэлъытэ. Тэ зао тыфаеп, тызыфаер мамыр щыIэкIэ дэгъу.

ЯчIыгу фэбанэхэзэ заом хэкIодагъэхэм шъхьащэ афэтэшIы.