ЦСКА-м зэрэхэтыгъэм рэгушхо

ЛIыхъужъхэр сыдигъуи тигъусэх. Щысэу атетхырэм тегъэгъуазэ.

Хэгъэгу зэошхом илъэхъан фашист теха­кIохэм язэхэкъутэн хэлэжьэгъэ спортсменхэр чIыпIэ къин ифэхэу бэрэ къыхэкIыгъ. МашIом, псым апхырыкIынхэмкIэ лIыгъэ шъыпкъэ зэрахьагъ.

Кощхьаблэ щапIугъэ Чыржьын Мухьарбый дунаим щызэлъашIэрэ ЦСКА-м илъэсыбэрэ дзэ къулыкъур щихьыгъ. Олимпиадэ джэгунхэм атлетикэ онтэгъумкIэ дышъэр къащыдихыгъ.

ТекIоныгъэм ия 75-рэ илъэс фэгъэхьыгъэу М. Чыржьыным гущыIэгъу тызыфэхъум, щысэ зытырихыщтыгъэ ветеранхэм яхьылIэгъэ къэбархэр къытфиIотагъэх.

— Сэ Хэгъэгу зэошхом ыуж сыкъэхъугъ. СыкIэлакIэу ЦСКА-м сызаштэм, цIыф гъэшIэ­гъонхэм саIукIагъ. Сафэраз, IэпыIэгъу къыс­фэхъугъэх, хэгъэгум испорт лъагэу зыIэтыгъэхэр къахэкIыгъэх, — къеIуатэ М. Чыржьыным.

Иван Удодовыр Хэгъэгу зэошхом иилъэс­хэм укIыпIэм ифэу бэрэ къыхэкIыгъ. Фа­шистхэм гъэры зашIым, ылъакъохэм амы­Iэтыжьэу оды хъугъагъэ. Спортсмен-­дзэкIолIым пытагъэ къызыхигъафи, пыйхэм къа­IэкIэкIыжьыгъ.

1945-рэ илъэсым ТекIоныгъэм и Мафэ загъэмэфэкIым, Иван Удодовыр икIэрыкIэу спортышхом хэхьажьыгъ. Олимпиадэ джэгунхэм атлетикэ онтэгъумкIэ дышъэр къащихьыгъ.

— Александр Бошко, Аркадий Воробьевыр, фэшъхьафхэу Хэгъэгу зэошхом лIыгъэ щызезыхьагъэхэр упчIэжьэгъу сшIыщтыгъэх, — тизэдэгущыIэгъу лъегъэкIуатэ Чыржьын Мухьарбый. — Спортымрэ шIэныгъэмрэ зэрэзэпхыгъэхэм къытегущыIэхэ зыхъукIэ, цIыфым щыIэныгъэм пытагъэ къызыщыхигъэфэн зэрэфаем мэхьэнэ ин ратыщтыгъ. Заом иветеранхэм къулыкъур адэсхьызэ ЦСКА-м сызэрэхэтыгъэм сырэгушхо, шIукIэ сыгу къэсэгъэкIыжьых.