НэмыкIэу зэхащэщт

ТхылъеджапIэм иIофышIэ анахь дэгъум икъыхэхын зэблэхъугъэ хъугъэ.

Пандемием ыпкъ къикIыкIэ lудзыгъэ шIыкIэм тетэу ар джы рагъэкIокIыщт. АР-м культурэмкIэ и Министерствэ къызэрэщаIуагъэмкIэ, шъолъыр зэнэкъо­къоу «Илъэсым ибиблиотекарь анахь дэгъу» зыфиIорэм хэлажьэхэрэм видео­къэгъэлъэгъонэу къагъэхьыгъэхэмкIэ аушэтыщтых. Муниципалитет пэпчъ илIыкIо Iофтхьабзэм хэлажьэ.

Ар уцугъуищэу зэтеутыгъ: хэлажьэрэм ивизитнэ карточкэу «Деловой автограф», Хэгъэгу зэошхом ТекIоныгъэ къызщыдэтхыгъэр илъэс 75-рэ зэрэхъурэм фэгъэхьыгъэ къэгъэлъэгъонэу «Великая война — Великая Победа» ыкIи «Моя модельная библиотека» зыфиIорэ зэнэкъокъу-эссер.

Адыгэ Республикэм икъэралыгъо программэу «Культурэм хэхъоныгъэхэр ышIынхэр» зыфиIорэм къыдыхэлъытагъэу зэнэкъокъур зэхащэ.

Гъонэжьыкъо Сэтэнай.