Бирамыр къэблагъэ

Быслъымэнэу дунаим тетхэм анахь агъэлъэпIэрэ мазэу Рэмэзаныр ыкIэм фэкIуагъ. МэфэкI анахь шъхьаIэхэм ащыщэу Бирамыр мы илъэсым жъоны­гъуакIэм и 24-м хагъэунэфыкIыщт. Мы мэфэкIышхом къегъэлъагъо быслъымэн пстэухэмкIи цIыфыгъэ шапхъэхэм уатетэу узекIоным мэхьанэшхо зэриIэр.

Ислъам диным лъапсэу иIэр гукIэгъур, шIушIэныр ары. Джащ фэдэ зекIокIэ дахэхэм, IофышIухэр ашIэнхэм цIыфхэр къафегъэущых.

Бирамыр къэмысызэ ислъам диныр зылэжьырэ цIыфхэм тхьамыкIэхэм, сымаджэхэм сэдакъэ аратын фае. Фытыр сэдакъэр НэкIмазэм иаужырэ мафэ птымэ нахь тэрэз е къэсынкIэ мэфэ заулэ къэнагъэу. Ашхынрэ зыщалъэнрэ щымыкIэрэ быслъымэн пстэуми фытыр сэдакъэр атынэу атефэ. Унагъом нэбгырэ пчъагъэу исым телъытагъэу ар аты. Адыгэ Республикэм ыкIи Краснодар краим ащыпсэурэ быслъымэнхэм я ДиндэлэжьапIэ зэригъэнэфагъэмкIэ, мыгъэ фытырыпкIэр зы нэбгырэм телъытагъэу соми 150-рэ. Нахьыбэ зиIэу, ипсэпэшIагъэ нахь хэзыгъахъо зышIоигъом сэдакъэу ытыщтыр нахьыбэ ышIын фит.

ШIоигъоныгъэ зиIэхэм мы шIыкIэхэмкIэ сэдакъэ атын алъэкIыщт:

1. Мыекъуапэ и Гупчэ мэщыт ичIэхьагъу Iут къэмланым ахъщэр радзэн алъэкIыщт. НэмыкI къоджэ псэупIэхэм ащыпсэухэрэм мэщытхэм яIимамхэм зафагъэзэмэ дэгъугъэ.

2. ТхьамыкIэхэм ыкIи фэныкъуагъэ зиIэхэм апае ДиндэлэжьапIэм икуп мэзэ псаум ахъщэ ыугъоигъ. Картэу зиномер 5469 3020 0100 2438-м (зыIэкIэхьащтыр: Элла СултIан ыпхъур Б.) шъхьадж фэлъэкIыщтыр ригъэхьышъущт.

3. Шъор-шъорэу зытефэрэ цIыф е унагъо шъошIэмэ ахъщэ е гъомылапхъэ ешъутын шъулъэкIыщт.

Бирамыр быслъымэн пстэухэмкIи мэфэкIышхоу щыт. НэкIмэзэ мазэу Алахьым КъурIаныр къызыщыригъэхыгъэм къыкIоцI цIыфхэм апкъышъолкIи агукIи загъэкъэбзагъ. Псапэ зэрашIэщтым, цIыфхэм гуфэбэныгъэ зэрапагъохыщтым пылъыгъэх. Бирам мафэм ахэм гукIэгъуныгъэу зэрахьагъэм хагъахъо, псэпэшIэныр лъагъэкIуатэ.

Быслъымэн пстэуми Тхьэм Бирам мафэ тытырегъахь!

Iэшъынэ Сусан.