IофшIэныр зэрэзэхащэрэм зыщигъэгъозагъ

Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат IофшIэгъу дэкIыгъоу Красногвардейскэ районым щыриIагъэм псэупIэхэу Белэмрэ Улапэрэ культурэм и Унэу ащашIыхэрэр щызэригъэлъэгъугъэх.

Къэралыгъо программэу «Къоджэ псэупIэхэм хэхъоныгъэ ашIыныр» зыфиIорэм къыды­хэлъытагъэу псэуалъэхэр ашIых. Улапэ щашIырэм сомэ миллион 43,1-рэ, Белэм — сомэ миллион 46,6-рэ атефэщт.

Мыгъэ IофшIэнхэр рагъэжьагъэх. ПсэолъэшIхэм къызэраIуа­гъэмкIэ, нэбгырэ 200 зычIэ­фэрэ, аужырэ шапхъэхэм ади­штэрэ унитIур мы илъэсым ыкIэм нэс къызэIуахынхэу агъэ­нафэ. Псэуалъэхэм творческэ мастерскойхэри ахэтыщтых.

— Пандемием ыпкъ къикIыкIэ проектыр гъэцэкIагъэ зы­щыхъущт уахътэр зэщыкъуагъэ хъугъэ, ау дгъэнэфэгъэ гухэлъ­хэр зэтхъокIыщтхэп. Республи­кэм ит псэупIэ пэпчъ культу­рэм хэхъоныгъэ щишIыным тынаIэ тетэгъэты. Ащ къыхэ­кIэу, джырэ уахътэ IофшIэным нахь чанэу тыкъекIолIэным, дгъэнэфэгъэ Iофтхьабзэхэр зэшIотхынхэм мэхьанэшхо иI, — къыIуагъ КъумпIыл Мурат.

Мылъкур тэрэзэу гъэзекIо­гъэ­ным ыкIи IофшIэнхэр зэрифэшъуашэу зэшIохыгъэнхэ зэрэфаер Адыгеим и ЛIышъхьэ игу­щыIэ къыщыхигъэщыгъ. АР-м культурэмкIэ и Министерствэ, муниципалитетым IофшIэнышхо ашIэн зэрэфаер къыIуагъ. Анахьэу анаIэ зытырагъэтын фа­ер сэнаущыгъэ зыхэлъ ныбжьыкIэхэу къо­джэ псэупIэхэм ащыпсэухэрэр къыхэгъэщыгъэн­хэр, ахэм IэпыIэгъу афэхъугъэ­ныр, культурэм и Унэхэр цIыф кIуапIэу щытынхэр ары.

АР-м и ЛIышъхьэ ипресс-къулыкъу.