Шапхъэхэр зымыгъэцакIэхэрэм пхъашэу адэзекIощтых

Адыгеим ибэдзэрхэмрэ иермэлыкъхэмрэ яIофшIэн тIэкIу-тIэкIузэ зыпкъ рагъэуцожьы. ПэшIорыгъэшъ Iофтхьабзэхэр зезыхьагъэхэр ары ныIэп Iоф зышIэнэу езыгъэжьэжьыхэрэр. Ахэм зэу ащыщ Мыекъуапэ игупчэ бэдзэри. Ащ исатыушIыпIэхэр зэкIэ дезинфекцие ашIыгъэх, коронавирусыр къяутэлIагъэмэ зэрагъэшIэнэу щэкIо 600-м фэдизмэ тестхэр аIахыгъэх.Адыгеим и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат Мыекъуапэ игупчэ бэдзэр бэмышIэу щыIагъ, щэфакIохэм маскэхэмрэ Iалъэ­хэмрэ къызфагъэфедэхэмэ бэдзэр дэхьапIэм дэжь зэрэщауплъэкIухэрэр, антисептиккIэ аIэхэр зэрарагъэтхьакIырэр, сатыушIхэм азыфагу метрэ пчъагъэу дэлъын фаер къызэрыдалъытэрэр нэрылъэгъу къыфэхъугъ.

Республикэм и ЛIышъхьэ щэфакIохэм адэгущыIагъ, бэдзэрхэр зызэфашIыхэ лъэхъаным шапхъэу агъэнэфэгъагъэхэр яунэ къыщыдалъытагъэхэмэ яупчIыгъ, сатыур зэрэкIорэр, продукциехэм къа­зэракIэупчIэхэрэр зэригъэшIагъ. Заухъу­мэнымкIэ шапхъэу щыIэхэр цIыфхэм шIокI имыIэу къыдалъытэн зэрэфаер, армырмэ ермэлыкъхэр зэрэзэфа­шIыжьыщтхэр ЛIышъхьэм къыIуагъ.

— Мэкъу-мэщым епхыгъэу ла­жьэхэрэм япродукцие IуагъэкIынымкIэ, щэфакIохэм мылъапIэу гъомылапхъэхэр къызIэкIагъэхьанхэмкIэ бэдзэрхэм мэхьанэшхо зэряIэр къыдгурэIо. Ау анахьэу тэ тызыпылъын фаер цIыфхэм ящынэгъончъагъ ары. Роспотребнадзорым шапхъэу къыгъэу­цугъэхэр зымыгъэцакIэхэрэм пхъашэу адэзекIощтых, — хигъэунэфыкIыгъ Адыгеим и ЛIышъхьэ.

КъумпIыл Мурат къэлэ мэрием, Адыгэ Республикэм экономикэ хэхъоныгъэм­рэ сатыумрэкIэ и Министерствэ, Роспотребнадзорым Адыгэ РеспубликэмкIэ и Гъэ­IорышIапIэ пшъэрылъ афишIыгъ ермэлыкъ­хэр зыщыкIорэ чIыпIэхэм санитар-эпидемиологие шапхъэхэр шIокI имыIэу къа­щадалъытэнхэм анаIэ тырагъэтынэу.