Сакъыныгъэ къызхэжъугъэфэнэу тыкъышъоджэ

Быслъымэнхэм хагъэунэфыкIырэ Бирам мэфэкI лъапIэр къэблагъэ. Адыгеим ыкIи Пшызэ шъолъырым ащыпсэурэ быслъымэнхэм я ДиндэлэжьапIэ цIыфхэм закъыфегъазэ коронавирус узыр зэпамыхыным фэшI зэрахьэрэ Iофтхьабзэхэр мы мафэм щагъэзыенхэу.

АР-м ыкIи Пшызэ шъолъырым ащыIэ мэщытхэр зэфэшIыгъэщтых, мэфэкI мафэми къызэIуахыщтхэп, зэдашIырэ мэфэкI нэмазри щыIэщтэп. Зэпахырэ узым зимыушъомбгъуным фэшI мы унашъор тшIыгъэ.

Джащ фэдэу шъуиIахьылхэр, шъуигупсэхэр зыдэлъхэ къэхалъэхэм шъуадэмыхьанэу, хьэкIапIэ шъумыкIонэу тыкъышъоджэ. КIэлэцIыкIухэм шIухьафтынхэр ыкIи IэшIу-IушIухэр къаугъоинхэу шъумытIупщых. ТилъэIу быслъымэн пстэуми къагурыIонэу тыщэгугъы.

Адыгеим ыкIи Пшызэ шъолъыр ащыпсэурэ быслъымэнхэм ямуфтиеу Къэрдэн Аскэрбый.