КIэщакIо зыфэхъугъэхэм къыдырагъэштагъ

Урысыем и Къыблэ шъолъыр парламентхэм я Ассоциацие зичэзыу я XXXII-рэ Конференцие иIагъ. Ар пэIудзыгъэ шIыкIэм тетэу Астраханскэ хэкум и Думэ зэхищэгъагъ.

МэфитIурэ, жъоныгъуакIэм и 14 — 15-м, ащ къыдыхэлъытэгъэ Iофтхьабзэхэр кIуагъэх.

АР-м и Къэралыгъо Совет — Хасэм ипресс-къулыкъу тызэрэщигъэгъозагъэм­кIэ, Адыгеим и Парламент илIыкIоу ЮРПА-м хэтых ыкIи Конференцием хэлэжьагъэх ащ и Тхьаматэу Владимир Нарожнэр, игуадзэу Шъэо Аскэр, комитетхэм япащэхэу Александр Лобода, Игорь Ческидовыр, Шэуджэн Тембот, Олег Картамышевыр ыкIи комитет пащэм игуадзэу Шэуджэн Сэфэр.

Апэрэ мафэм ЮРПА-м икомитетхэр зэхэсыгъэх. Зэрэдунаеу зэлъызыкIугъэ зэпахырэ узэу COVID-19-м пэшIуекIогъэным, цIыфхэр социальнэу ухъумэгъэн­хэм, медицинэм, хэбзэIахьхэм, мэкъу-мэ­щым, зекIоным, псэолъэ ыкIи гъогу шIы­ным япхыгъэ Iофхэр ары анахьэу зытегущыIагъэхэр, ахэм ягъэIорышIэн фытегъэпсыхьэгъэ предложениехэр къа­хьыгъэх.

КъыкIэлъыкIорэ мафэм, жъоныгъуа­кIэм и 15-м, ЮРПА-м и Совет зэхэсыгъо иIагъ. Ащ Адыгеим и Парламент и Тхьаматэу Владимир Нарожнэр хэлэ­жьагъ.

Урысыем и Къыблэ шъолъыр изакон­ихъухьэ къулыкъухэм япащэхэм комитетхэм къащаIэтыгъэгъэ Iофхэм къафагъэзэжьыгъагъ. Нэужым Волгоградскэ хэкум и Думэ и Тхьаматэу Александр Блошкиным ЮРПА-м пэщэныгъэр дызэрихьанэу фагъэзагъ. Джы къыкIэлъы­кIощт Конференциер мы субъектыр ары зэхэзыщэщтыр.

Джащ фэдэу Советым хэтхэм Ставропольскэ краим и Думэ ЮРПА-м иIоф­шIэн къыхэлэжьэнэу фитыныгъэ ра­тыгъ. Мы уахътэм Ассоциацием хэтых Адыгеим, Къалмыкъ Республикэм, Къырым, Краснодар краим, Волгоградскэ, Астраханскэ ыкIи Ростов хэку­хэм, къалэу Севастополь япарламентхэр. Ингушетием, Къэрэ­щэе-Щэрджэ­сым, Темыр Осетием ыкIи Абхъаз Республикэм язаконихъу­хьэ органхэр къы­хэ­лэ­жьэнхэу фитыныгъэ яI.

Советым ыуж планернэ зэхэсыгъом ЮРПА-м хэтхэр щызэIукIагъэх. ПстэумкIи Iоф 33-мэ ащ щатегущыIагъэх. Ахэри коронавирусым зимыушъомбгъуныр, цIыфхэр социальнэу ухъу­мэгъэнхэр, медицинэр, мэкъу-мэщыр, зекIоныр, псэолъэ ыкIи гъогу шIынхэм алъэныкъокIэ субъект­хэм ащызэшIуахыхэрэр хэбзэгъэуцугъэхэмкIэ гъэ­Iо­рышIагъэ зэрэхъущтхэр ары зыфэгъэхьыгъагъэхэр.

Адыгеим и Парламент идепутатхэм предложениеу къыхалъхьагъэми атегущыIагъэх, нахьыбэхэм адырагъэштагъ. ГъэцэкIэкIо хэбзэ къулыкъухэм ащыщхэм яIофышIэхэр социальнэу ухъумэгъэнхэм ыкIи УФ-м изаконхэм ащыщхэм зэхъо­кIыныгъэхэр афэшIыгъэнхэм афытегъэ­псыхьыгъэ Федеральнэ хэбзэгъэуцугъэм ия 12-рэ статья зэхъокIыныгъэхэр фэшIыгъэнхэм ар фэгъэхьыгъ. БзэджэшIагъэ зезыхьагъэхэм пшъэдэкIыжъ ягъэ­хьыгъэнымкIэ системэм, мэшIогъэкIосэ ыкIи таможеннэ органхэм къулыкъу ащызыхьыхэрэм, хэушъхьафыкIыгъэ цIэ (звание) къызэратыгъэхэм яунагъохэм арысхэр социальнэу зэрэухъумагъэхэ шIыкIэхэр лъэхъаным диштэу гъэкIэжьыгъэнхэм а зэхъокIыныгъэхэр фытегъэ­псыхьагъэх.

Джы ащ УФ-м и Къэралыгъо Думэ щыхэплъэнхэу агъэхьыщт.

— Коронавирусым зызэриушъомбгъу­рэм Iофыгъуабэ къыхьыгъ нахь мышIэми, парламентариехэм яIофшIэн зэпагъэугъэп. Ащ зимыушъомбгъунымкIэ ищы­кIэгъэ шапхъэхэми лъэшэу анаIэ аты­рагъэты. ПэIудзыгъэ шIыкIэм тетэу ежьхэр зэдэ­лажьэх, яхэдзакIохэми Iоф адашIэ. Мары Астраханскэ Думэу, ЮРПА-м изичэзыу зэхэхьагъу фэгъэзэ­гъагъэм зэпстэур къыдилъытэзэ икъоу зызэрэфигъэхьазырыгъэм ишIуагъэкIэ пэIудзыгъэ шIыкIэм тетэу федэ къыхьэу тиIофшIэн зэхэщагъэ хъугъэ, повесткэм щыгъэнэфэгъагъэхэм хэзыгъэ афэмы­хъоу татегущыIагъ. Ассоциацием имэхьанэ илъэсэу кIуагъэхэм къагъэлъэгъуагъ. Ар зыщыIэм къыщыублагъэу парламентхэр кIэщакIо зыфэхъугъэхэ предложение 1000 фэдизмэ атегущыIагъэх, нахьыбэрэхэм адегъэштагъэ хъу­гъэ, — къыIуагъ АР-м и Парламент и Тхьаматэу Владимир Нарожнэм.

ХЪУТ Нэфсэт.