Къэорэ пкъыгъохэр агъэкIодыгъэх

Росгвардием и ГъэIорышIапIэу АР-м щыIэм къэбар къыIэкIэхьагъ Теуцожь районым ит поселкэу Красненскэм игъунэгъоу щыпсэурэ горэм къагъаорэм ехьщырэу зэгуцафэхэрэ пкъыгъуищ къыгъотыгъэу.

А чIыпIэм ОМОН-м иинженернэ-техническэ куп икъулыкъушIэхэр псынкIэу къэсыгъэх. Саперхэм зэгуцафэхэрэ пкъыгъор зыфэдэр зэрагъэшIагъ ыкIи зэрагъэунэфыгъэмкIэ, Хэгъэгу зэошхом илъэхъан агъэфедэщтыгъэ калибрэ зэфэшъхьафхэр зиIэ лагъымэхэу ары. Росгвардием икъулыкъушIэхэм къэорэ пкъыгъохэр агъэкIодыгъэх.