ГукIэгъуныгъэшхо хэлъыгъ

КIэсэбэжъ Аслъан Нурбый ыкъор 1974-рэ илъэсым мэлылъфэгъум и 1-м къалэу Мые­къуапэ къыщыхъугъ. ЯлIакъокIэ Пщыжъхьаблэ щыщых. Мые­къопэ гурыт еджапIэу N 9-р 1991-рэм къыухи зы илъэсрэ Мыекъопэ медицинэ училищым щеджагъэу, 1992-рэм Пшызэ медицинэ институтым чIэхьагъ ыкIи 1998-рэ илъэсым ар къыухыгъ.

1998-рэ илъэсым шышъхьэIум и 1-м Мыекъопэ къэлэ сымэджэщым зы илъэсрэ Iоф щишIагъ хирургиемкIэ врач-интернэу. 1999-рэ илъэсым Iоны­гъом и 1-м хирургиемкIэ ординатурэм чIэхьагъ. 2001 — 2002-рэ илъэс­хэм къэлэ сымэджэщым врач­-хирургэу Iоф щишIагъ. 2002 — 2004-рэ илъэсхэм Мыекъуа­пэ медицинэ-социальнэ экспертизэм ибюроу N 2-м врач-хирургэу Iоф щи­шIагъ. Нэужым къэлэ сымэджэщым ихирургическэ отделение дежурантэу щылэжьагъ. Ренэу практикэр IэкIэлъын фаеу ылъытэщтыгъэ.

2006-рэ илъэсым къыще­гъэжьагъэу Адыгэ республикэ клиническэ онкологическэ сы­мэджэщэу М.Хъ. Iэшъхьэмафэм ыцIэ зыхьырэм врач-онкологэу Iоф щишIэзэ 2020-рэ илъэсым мэлылъфэгъум и 14-м  игъонэмысэу идунай ыхъо­жьыгъ. Ас­лъан зисэнэхьат шIу дэдэ зы­лъэгъурэмэ  ащыщыгъ. ГукIэгъу­шхорэ Iэдэбышхорэ хэлъыгъ, сымаджэм ренэу IэпыIэгъу фэ­хъунэу хьазы­рыгъ. Сымаджэу зэIазэхэрэм гущыIэ дахэкIэ апэгъокIыщтыгъэ, исэнэхьат хэшIыкI ин фыриIагъ. Тэ тичы­лэкIэ чIэнэгъэшхо тшIыгъэ. Зэ­рэхьабли, зэрэкъуаджи лъэш дэдэу тыгу къеуагъ. Ини цIыкIуи зымыгъэягъэ чылэм къыдэкIыгъэп. ШIу дэдэ тлъэгъущтыгъэ.

Чылэм дэсхэм ацIэкIэ КIэсэбэжъ лIакъом тыфэтхьаусыхэ. Аслъан янэу Нэфсэтрэ ишъхьэгъусэу Русетэрэ тигущыIэ гукъао­хэр анэдгъэсыхэмэ тшIоигъу.

КIэсэбэжъ Аслъан джэнэт лъапIэр Тхьэм къырет. ИIахьыл­хэу къэнагъэхэм якъин Тхьэм IэтыгъошIу афешI, икIэлэцIыкIу­хэм ежь къымыгъэшIагъэр къа­гъэшIэнэу, лъыунэнхэу, ужыпкъэ мафэ афэхъунэу Тхьэм тафе­лъэIу.
Къоджэ администрацием ипащэу Пщыжъ Рэмэзан.

* * *

Аслъан ятэу КIэсэбэжъ Нурбый икIалэ ыуж бэрэ псэужьыгъэп. Мы илъэсым мэлылъфэгъум и 25-м ащ идунай ыхъо­жьыгъ. Къуаджэу Пщыжъхьаблэ дэсхэм ацIэкIэ Нурбый иIахьыл-гупсэхэм тафэтхьаусыхэ. Тхьэм джэнэт лъапIэр къырет.