Адыгеим и ЛIышъхьэ зэпахырэ узым зырамыгъэушъомбгъунэу афигъэпытагъ

Адыгеим и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат коронавирусым зыкъимыштэнымкIэ шапхъэхэр лъэшэу зыщаукъогъэ Красногвардейскэ районым бэмышIэу щы­Iагъ.

Зэрэреспубликэу зыпштэкIэ, джыдэдэм Красногвардейскэ районыр ары зэпахырэ узымкIэ Iофхэр зыщынахь дэир. ЖъоныгъуакIэм и 17-м ехъулIэу сымэджи 104-рэ ащ къыщыхагъэщы­гъагъ.

ЦIыфыбэ къызэкIолIэгъэ хьадагъэу къуаджэу Бжъэдыгъухьаблэ щыIагъэм ар къыпкъырыкIыгъэу алъытэ. Коронавирусым зиушъомбгъунымкIэ лъапсэ хъухэрэр агъэуцугъэ шапхъэхэм зэрадэхыхэрэр, цIыфхэр жъугъэу псэупIэ заулэмэ зэращызэхахьэхэрэр ары.
Коронавирусым нахь зыкъызыщиштэгъэ псэупIэ заулэмэ КъумпIыл Мурат ащыIагъ. Къуаджэу Бжъэдыгъухьаблэ зэкIом, чIыпIэ мэкъумэщ продукциер зыщащэрэ бэдзэрым санитар-эпидемиологие шапхъэхэр къызэрэщыдалъы­тэхэрэр ыуплъэкIугъ.

ЦIыфхэм шэпхъэ гъэнэфагъэхэр, социальнэ дистанциехэр къыдалъытэнхэм, зызэраухъумэрэ пкъыгъохэр къызфагъэ­федэнхэм мэхьанэшхо зэряIэр КъумпIыл Мурат хигъэунэфыкIыгъ. Джащ фэдэу Адыгеим и ЛIышъхьэ къызэрэхигъэщыгъэмкIэ, Роспотребнадзорым шапхъэу ыгъэуцугъэхэр къыдэзымылъытэхэрэм бэдзэрхэр зэфашIыжьынхэм нэсэу пшъэ­дэкIыжь арагъэхьыщт, джащ фэдэу федеральнэ хэбзэгъэуцугъэр зыукъохэрэми административнэ, уголовнэ пшъэ­дэкIыжь арагъэхьыщт.

Красногвардейскэ районым ипащэу Осмэн Альберт Адыгеим и ЛIышъхьэ къызэрэфиIотагъэмкIэ, коронавирусыр къызэутэлIагъэхэр Бжъэдыгъухьаблэ зыщагъэунэфхэм, ахэр зыIукIагъэхэм якъыхэгъэщынкIэ Iофышхо ашIагъ. Джыдэдэм къоджэдэс мини 3-м ехъумэ тестхэр аIахыгъэх. Сымаджэхэм аIукIэгъэ нэбгырэ 295-мэ япсауныгъэ изытет гъунэ лъафы. Общественнэ чIыпIэхэр зэкIэ дезинфекцие ашIых, сатыушIыпIэхэр ауплъэкIух, рейдхэр зэхащэх. Автовокзалыр зэфашIыгъ, автобусхэр муниципальнэ маршрутхэм атыращы­гъэх. Красногвардейскэ районым хэхьэрэ псэупIэхэм ядэхьагъухэм адэжь пости 9 щагъэуцугъ.

Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэ коронавирусым земыгъэушъомбгъугъэнымкIэ, шэпхъэ гъэнэфагъэхэр къыдэлъытэгъэнхэмкIэ ищыкIэгъэ амалхэр зэрахьанхэу афигъэпытагъ. ЦIыфхэм федеральнэ, республикэ IэпыIэгъу ягъэгъотыгъэ­нымкIи КъумпIыл Мурат пшъэрылъ гъэ­нэфагъэхэр афишIыгъэх.

— ЩыкIагъэхэр зэкIэ охътэ кIэкIым къыкIоцI дэгъэзыжьыгъэнхэ фае. Районым, къоджэ псэупIэхэм япащэхэр ары санитар-эпидемиологие шапхъэхэр псэупIэ пэпчъ зэрэщагъэ­цакIэрэмкIэ пшъэдэкIыжь зыхьыхэрэр. Мыщ дэжьым цIыфхэм къагурыIон фае шэпхъэ гъэнэфагъэхэр къызэ­рэдалъытэрэм республикэм исхэм япсауныгъэ изытет хъущтри, Адыгеир шэпхъакIэхэм затехьажьыщтри зэ­рялъытыгъэр, — хигъэунэфыкIыгъ КъумпIыл Мурат.