Квадратнэ метрэ мини 8 фэдиз агъэкъэбзагъ

Урысые Федерацием ошIэ-дэмышIэ IофхэмкIэ и Ми­нистерствэ и Гъэ­IорышIэпIэ шъхьаIэу Адыгэ Республикэм щыIэм чIыпIэ зыгъэ­Iоры­шIэжьы­пIэхэм IэпыIэгъу зэра­фэхъу­рэр лъегъэкIуатэ.

Социальнэ мэхьанэ зиIэ объектхэмрэ цIыфхэм нахьыбэу къызщакIухьэрэ чIыпIэхэмрэ дезинфекцие ашIых.

Мыщ фэдэ IофшIэнхэр станицэу Джаджэм щырагъэкIо­кIыгъэх. ПстэумкIи квадратнэ метрэ мини 8 фэдиз зэрылъ псэолъи 107-рэ дезинфекцие ашIыгъ.

— Тикъэралыгъо щыбгъэфедэн узыфитэу Роспотреб­надзорым къыгъэнэфэгъэ хэу­шъхьафыкIыгъэ щыгъынхэр ащыгъэу ыкIи рецептхэр аIыгъхэу IофшIэнхэр рагъэкIокIых, — къыщаIуагъ Урысые Фе­дерацием ошIэ-­дэмышIэ Iоф­хэмкIэ и Министерствэ и Гъэ­IорышIэпIэ шъхьаIэу Адыгэ Рес­публикэм щыIэм ипресс-­къулыкъу.

Шъугу къэтэгъэкIыжьы, коронавирусым Адыгеим зыщимыушъомбгъуным фэшI мыщ фэдэ IофшIэнхэр зэрэщашIэхэрэр.
Гъонэжьыкъо
Сэтэнай.