ГъэпцIакIохэм шъуагъэделэн алъэкIыщт

Адыгеим иполицие республикэм щыпсэурэ цIыфхэм макъэ къарегъэIу пандемием илъэхъан амышIэрэ цIыфхэм цыхьэ афамышIынэу, анахьэу телефонымкIэ зэкъодзакIохэм зарамыгъэгъэделэнхэу. Анахьэу ныбжь зиIэхэр зыфэсакъыжьынхэу къяджэх.

ГъэпцIакIохэм нахьыбэу къыз­фагъэфедэхэрэр телефоныр ыкIи Интернетым язэпхыныгъэхэр арых. ЖъоныгъуакIэм имэфи 10-у пыкIыгъэр пштэмэ, гъэпцIагъэ зыхэлъ бзэджэшIэгъэ пшIы пчъагъэ республикэм щызэрахьагъэу агъэунэфыгъ.

Мылъкушхо зышIуатыгъугъэ­хэм ащыщ илъэс 54-рэ зы­ныбжь бзылъфыгъэу республикэ гупчэм щыпсэурэр. ГъэпцIа­кIохэр мобильнэ ыкIи унэм ит телефонхэмкIэ бзылъфыгъэм къыфытеохи, ушъхьагъу зэфэшъхьафхэмкIэ ар агъэделэн алъэкIыгъ, икартэ илъыгъэ сомэ мини 190-м ехъур бзэджашIэхэм ясчет афыригъэхьагъ.

Мыекъуапэ щыпсэурэ хъулъфыгъэу илъэс 39-рэ зыныбжьыри гъэпцIакIохэм агъэделагъ. Товарыр къыщэфын гухэлъ иIэу Интернетым исайт къызфигъэфедагъ. БзэджашIэхэм хъулъфыгъэр агъэдели, ащ ыуасэ зэрэщытэу, сомэ мин 82-рэ якартэ афыригъэхьагъ. Нэужым хъулъфыгъэм ыщэфыгъэ товарыр къырамытыжьэу бзэджа­шIэхэм загъэбылъыжьыгъ.

Мыекъуапэ щыпсэурэ илъэс 42-рэ зыныбжь бзылъфыгъэм сомэ мин 35-рэ гъэпцIакIохэм шIуатыгъугъ. Телефон зэкъодза­кIохэм цыхьэ афишIи, банкым къыритыгъэ картэм тетыгъэ кодыр ариIуагъ. Мыщ фэдэ щысабэ къэпхьын плъэкIыщт.

Полицием иIофышIэхэм къызэраIорэмкIэ, цIыфхэм сакъыныгъэ къызэрэзхамыгъафэрэр, гъэпцIакIохэм цыхьэ зарафа­шIырэр ары мыщ фэдэ бзэ­джэшIагъэхэм лъапсэ афэ­хъурэр. Ащ къыхэкIыкIэ джыри зэ шъугу къэтэгъэкIыжьы: щы­нэгъончъэным ишапхъэхэр зыщышъумыгъэгъупшэх, шъумышIэрэ цIыфэу шъуителефон къытеуагъэм икартэ ахъщэ фишъумыгъахь, ащ фэдэм шъудэ­мыгущыIэмэ нахьышIу. ШъумышIэрэ цIыфхэм шъуащымыщаф ыкIи ахъщэу къышъуатырэр тэрэзэу шъууплъэкIу. ЗэкIэмэ апшъэр сакъыныгъэ къызхэжъугъэфэныр, шъумы­шIэрэ цIыфым цыхьэ фэшъумышIыныр ары.

ЗыгорэкIэ шъуагъэпцIагъэу шъуегуцафэмэ, полицием ителефон номерэу 02-м (мобильнэ телефонымкIэ утеон хъумэ — 102-м) шъутеон шъулъэкIыщт. Полициеим идежурнэ часть чэщ-зымафэм Iоф ешIэ.

Къэзыгъэхьазырыгъэр КIАРЭ Фатим.