БзэджашIэхэр агъэпщынэщтых

Хэбзэнчъэу наркотикыр агъэфедэу зэрягуцафэхэрэм къыхэкIэу Мыекъуапэ иполицейскэхэм къалэм щыщ нэбгыритIу къаубытыгъ.

Урысыем хэгъэгу кIоцI IофхэмкIэ и Министерствэ иотделэу Мыекъуапэ щыIэм наркотикхэр хэбзэнчъэу къезыгъэкIокIыхэрэм алъыплъэрэ подразделением икъулыкъушIэхэм пэшIорыгъэшъ Iофтхьабзэу зэрахьагъэхэм яшIуагъэкIэ ыпэкIэ хьапс зытелъыгъэ бзылъфыгъэу илъэс 36-рэ зыныбжьым анаIэ тыра­дзагъ.

Бзылъфыгъэр Мые­къуапэ игупчэ урам­хэм ащыщ горэм къыщаубытыгъ. Ар къызалъыхъухьэм бгъэфедэ мыхъущт наркотик лъэпкъэу «соль» зыфиIорэр зыкIоцIылъ щыхьагъэр къыкъуахыгъ.

Джащ фэдэу илъэс 37-рэ зыныбжь хъулъфыгъэу Мыекъуапэ щыпсэурэм ылъэныкъокIи хэбзэухъума­кIохэм Iоф къызэIуа­хыгъ. Наркотикхэр зыщагъэбылъырэ гъэ­тIылъыпIэм «солыр» къыщиштагъэу хъулъфыгъэр къаубытыгъ.

Ащ нэмыкIэу полицием иIофышIэхэм Мыекъуапэ щыщ нэбгырищ хэбзэнчъэу зэрэзекIуагъэхэм фэгъэхьыгъэ къэбархэр къаугъоих. КIэлитIумрэ ахэм янэIосэ бзылъфыгъэмрэ, илъэс 20 — 22-рэ аныбжьых, гъэтIылъыпIэм наркотикыр аща­гъэбылъы­зэ къулыкъушIэхэм къаубы­тыгъэх. Ахэр къызалъыхъухьэхэм наркотик щыхьагъэ­хэр къапкъырахыгъэх, ахэр зэрысыгъэ машинэми наркотик щыхьагъэхэр къыра­гъотагъэх.

Уголовнэ Iофхэу къызэIуахыгъэхэмкIэ мы уахътэм оперативнэ следственнэ Iофтхьабзэхэр лъагъэкIуатэх.

Хэбзэнчъэу наркотикыр къырагъэ­кIокIэу, агъэфедэу, IуагъэкIэу къэбарым щыгъуазэмэ, полицием иномерэу 02-м (мобильнэ телефонымкIэ — 102-м) теонхэу АР-м хэгъэгу кIоцI IофхэмкIэ и Министерствэ цIыфхэм закъыфе­гъазэ.