Агъэнэфагъэ пстэур пхыращы

Зэпахырэ узэу зэрэдунаеу зэлъызыкIугъэм къиныгъохэр къыздихьыгъэх нахь мышIэми, къэралыгъо программэхэм, проектхэм къащыдэлъытагъэу Адыгеим нахьыпэкIэ щагъэ­нэфагъэхэр къызэтыраIэжагъэхэп. Шъолъыр проектэу «Щынэгъончъэ ыкIи шэпхъэшIухэм адиштэрэ автомобиль гъогухэр» зы­фиIорэм къыщыдэлъытагъ Мыекъуапэ иурамэу Димитровым ыцIэ зы­хьырэм иIахь игъэцэкIэ­жьын. Мы уахътэм ащ гъогушIхэм Iоф щашIэ. Къэлэ дэхьагъум, урамэу Юннатовым къыщегъэ­жьагъэу урамэу М. Горькэм ыцIэ зыхьырэм нэс агъэкIэжьырэр. ПстэумкIи километри 2,3-рэ мэхъу.

Мыекъуапэ иадминист­рацие псэупIэ-коммунальнэ хъызмэтымкIэ ыкIи къа­лэм изэтегъэпсыхьанкIэ и ГъэIорышIапIэу мыщ изэшIохын фэгъэзагъэм къызэрэщытаIуагъэмкIэ, проектым къыдыхэлъы­тагъэу пстэумкIи сомэ миллион 66-рэ мин 498-рэ пэIухьащт. Ащ ипроцент 90-рэ фэдизыр федеральнэ ахъщ, адрэ къанэрэр республикэ бюджетым къыхэхыгъ. Илъэсэу тызыхэтым ибэдзэогъу мазэ и 3-м шIомыкIэу IофшIэнхэр аухынхэу гухэлъ яI.

АР-м и ЛIышъхьэу Къум­пIыл Мурат джырэ­благъэ зэхэсыгъоу зэхищагъэм агъэнэфагъэхэр зэкIэри игъом ыкIи шап­хъэхэм адиштэхэу зэшIо­хыгъэнхэр шIокI зимыIэ Iофэу зэрэщытым къыщыкIигъэтхъыгъ, афэгъэза­гъэхэм ар къафигъэпы­тагъ. Нэужым ар гъогоу агъэцэкIэжьырэм щыIагъ, IофшIэнхэр зэрэзэшIуа­хыхэрэр ежь ышъхьэкIэ зэригъэлъэгъугъ.

ХЪУТ Нэфсэт.