Лъэпкъ проектхэм ыкIи шъолъырым иунэе программэ ягъэцэкIэн

Адыгеим и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат видеоконференцие шIыкIэм тетэу АР-м иминистрэхэм я Кабинет изэхэсыгъо ригъэкIокIыгъ. Лъэпкъ проектхэм ыкIи Адыгеим социальнэ-экономикэ хэхъоныгъэхэр ышIынхэмкIэ унэе программэу 2020 — 2024-рэ илъэсхэм ателъытагъэм ягъэцэкIэн тегущыIагъэх.

Мэхьанэшхо зиIэ инфраструктурнэ проектхэм ащыщ гъэстыныпхъэ шхъуантIэр зыщызэ­бгыращырэ станциеу поселкэу Краснооктябрьскэм дэтым гъэцэкIэжьынхэр ешIылIэгъэнхэр. Мы илъэсым проектнэ-сметнэ документациер хьазырыщт, ащ сомэ миллион 25-рэ тефэщт. Къихьащт илъэсым псэуалъэм изэтегъэпсыхьан сомэ миллион 250-рэ пэIуагъэхьанэу агъэнафэ.

Шъугу къэдгъэкIыжьын, мэлылъфэгъу мазэм мы документым кIэтхагъ УФ-м и Правительствэ и Тхьаматэу Михаил Мишустиныр. Ащ къыдыхэлъытагъэу илъэситфым къыкIоцI федеральнэ бюджетым къыхэхыгъэ сомэ миллиарди 5 республикэм къыIукIэщт.
Мы программэм игъэцэкIэн мэхьанэшхо зэриIэр Адыгеим и ЛIышъхьэ къыхигъэщыгъ.

— Гъогу картэхэм къагъэнэфэрэ пстэури шIокI имыIэу дгъэцэкIэным, бюджет ахъщэр шIуагъэ къытэу дгъэ­федэным тынаIэ тедгъэтын фае. ТицIыфхэм ящыIэкIэ-псэукIэ нахьышIу хъуныр ары тиIофшIэн зэфэхьысы­жьэу фэхъун фаер, — къыIуагъ КъумпIыл Мурат.


ЗэкIэмкIи Iофтхьэбзэ 30 зэхащэнэу агъэнафэ, ахэм ащыщэу проект 12-р — 2020 ыкIи 2021-рэ илъэсхэм ателъы­тагъэх.

Автомобиль гъогоу «Дахъо – Лэгъонакъэ» зыфиIорэм игъэцэкIэжьын мы илъэсми лъагъэкIотэщт, ащ сомэ миллион 263-рэ пэIуагъэхьащт. 2021-рэ илъэсым сомэ миллион 212-рэ агъэфедэщт.

Лъэпкъ проектхэм ягъэцэкIэни зэхэсыгъом мэхьанэшхо щыратыгъ. АР-м и Премьер-министрэу Александр Наролиным къызэриIуагъэмкIэ, непэрэ мафэм ехъулIэу сомэ миллиарди 4-м ехъу зытефэрэ проект 50 шъолъырым щагъэ­цакIэ. Зэзэгъыныгъэу адашIыгъэхэр процент 70,9-рэ мэхъу.

Псауныгъэр къэухъумэгъэным ыкIи шъолъырымкIэ мэхьанэшхо зиIэ псэуа­лъэхэм яшIын анахьэу анаIэ тырагъэтын зэрэфаер КъумпIыл Мурат къыхигъэ­щыгъ, ащкIэ пшъэрылъ гъэнэфагъэхэр афишIыгъэх.