Лъытэныгъэшхо зыфэсшIырэ Адыгеим щыпсэухэрэ Хэгъэгу зэошхом иветеранхэр, сичIыпIэгъу лъапIэхэр!

Хэгъэгу зэошхом советскэ цIыфхэм ТекIоныгъэр къызыщыдахыгъэм ия 75-рэ илъэс 2020-рэ илъэсым жъоныгъуакIэм и 9-м тикъэралыгъуи, зэрэдунаеуи ащыхагъэунэфыкIы. Мыр анахь мэфэкI лъапIэу щыт, чIэнагъэу тшIыгъэхэм ягуузрэ ТекIоныгъэшхом игушIуагъорэ мыщ щызэгъусэх.

Фронтым щыIэхэм ыкIи тылым Iутхэм лIыхъужъныгъэу зэрахьэрэм Хэгъэгу зэошхом имафэ пэпчъ ишыхьатэу щытыгъ. Мыщ фэдэ зэо жъалым тарихъым къыхэфагъэп. ТицIыфхэм бэ зэпачыгъэр, ау къызэкIэкIуагъэхэп.

СичIыпIэгъу лъапIэхэр! ТекIоныгъэшхом и МафэкIэ сыгу къыз­деIэу сышъуфэгушIо. Мы мэфэкIым тикъэралыгъо, тинахьыжъхэм тарегъэгушхо.

Ныбджэгъухэр, тэ типшъэрылъ шъхьаIэр тиветеран лъапIэхэм ыкIи заом хэлэжьагъэхэм шъхьэкIэфэныгъэшхоу афэтшIырэр къыткIэхъухьэрэ лIэужхэм алъыдгъэIэсыныр, тикъэралыгъо зэрихьэгъэ лIыхъужъ­ны­гъэр къэтыухъу­мэным тынаIэ тедгъэтыныр ары.

СичIыпIэгъу лъапIэхэр, мэфэкIымкIэ джыри зэ сыгу къыздеIэу сышъуфэгушIо. Мамырэу, псауныгъэ пытэ ыкIи щыIэкIэшIу шъуиIэу шъупсэунэу шъуфэсэIо! Къыжъугот цIыфхэм шъуафэсакъ, ахэр къэшъуухъумэх.

МэфэкIышхомкIэ, ТекIоныгъэм и МафэкIэ сышъуфэгушIо!

Лъытэныгъэ къышъуфэзышIэу Шъэумэн Хьазрэт.