Адыгеим и ЛIышъхьэ къулыкъушIапIэхэм япащэхэм язэфэхьысыжьхэм ядэIугъ

Коронавирусым зимыушъом­бгъунымкIэ Оперативнэ штабым зэхэсыгъоу иIагъэр Адыгеим и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат зэрищагъ. Санитар-эпидемиологие Iофхэм язытетрэ ыпэкIэ къафагъэуцугъэгъэ пшъэрылъ­хэр зэрагъэцакIэхэрэмкIэ ведомствэхэм япащэхэм зэфэхьысыжьэу къашIыгъэ­хэмрэ мыщ щядэIугъэх.

Роспотребнадзорым Адыгэ Респуб­ликэмкIэ и ГъэIорышIапIэ ипащэу Сергей Завгороднем къызэриIуагъэмкIэ, зэрэ Урысыеу зыпштэкIэ, коронавирусыр республикэм къыщызэутэлIагъэхэм япчъагъэ фэди 2,3-кIэ нахь макI. Нэбгырэ мин 19-м ехъу тестхэм къахарагъэубытагъ. Джыри тест-системэ мин 11-м ехъу щыI.

Адыгэ Республикэм псауныгъэр къэу­хъумэгъэнымкIэ иминистрэу Мэрэтыкъо Рустем къызэриIуагъэмкIэ, инфекционнэ госпиталым нэбгырэ 86-рэ чIэлъ, нэбгырэ 62-мэ амбулаторнэу яIазэх. Нэбгырэ 97-мэ япсауныгъэ зэтеуцо­жьыгъ, нэбгыри 7-мэ хьадэгъур къафэсыгъ. Реанимацием нэбгыри 4 чIэлъ, зы нэбгырэ ИВЛ аппаратым пышIагъ.

Тестхэр нахьыбэу аIыхыгъэн зэрэфаер КъумпIыл Мурат къыхигъэщыгъ. Апэрэ чэзыоу ахэм къахарагъэубытэн фаехэр щынэгъуапIэ нахь зышъхьарытхэр: псауныгъэм икъэухъумэн фэ­гъэ­зэгъэ IофышIэхэр, республикэм икIыхэзэ нэмыкI чIыпIэхэм ащылажьэхэрэр ары.
— Зэпахырэ узым зыкъызыщиштэгъэ чIыпIакIэхэр псынкIэу къыхэгъэ­щыгъэнхэм пае лабораториехэм амалэу яIэхэм зядгъэушъомбгъун, тестхэр нахьыбэу аIыхыгъэнхэ фае. Ахэм шIуагъэу къатырэм зыкъегъэ­Iэтыгъэн, медицинэ IофышIэхэр, ящыIэныгъэкIэ цIыфхэм ящыкIэгъэ пкъыгъохэр къыдэзыгъэкIырэ предприятиехэм ащылажьэхэрэр тестхэм къахягъэубытэгъэн фае, — хигъэунэфыкIыгъ республикэм ипащэ.

КъумпIыл Мурат джащ фэдэу Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэ иконтрольнэ гъэIорышIапIэ пшъэрылъ фишIыгъ Оперативнэ штабым ышIыгъэ унашъохэр зэрагъэцакIэхэрэр зэфихьысыжьынхэу.

Медицинэ IофышIэхэм яIэпэIэсэныгъэ зыкъегъэIэтыгъэным епхыгъэ Iофыгъо­хэми зэхэсыгъом щатегущыIагъэх. Адыгэ Республикэм и Премьер-министрэ игуадзэу Наталья Широковам зэрэхи­гъэунэфыкIыгъэмкIэ, врач 550-мэ яшIэныгъэ Пшызэ медицинэ университетым щыхагъэхъуагъ, Урысые Федерацием псауныгъэр къэухъумэгъэнымкIэ и Министерствэ зэрэрихъухьагъэм тетэу медицинэ IофышIэ 1630-мэ яIэпэIэсэныгъэ зыкъырагъэIэтыгъ. Мыекъопэ къэралыгъо технологическэ университетым имединститути врачхэр щагъэ­сэщтых.

Республикэм и ЛIышъхьэ пшъэрылъ афишIыгъ медицинэ кадрэ резервыр агъэпытэнэу, апшъэрэ курсхэм ащеджэрэ студент-медикхэу, врачхэу ищыкIэгъэ ухьазырыныгъэ зиIэхэр зыхагъэхьащтхэ медицинэ бригадэхэр зэхащэнхэу.

Коронавирусым зэреIазэхэрэм емыпхыгъэ медицинэ фэIо-фашIэхэр зэрэзэхэщэгъэнхэ фэе шIыкIэми зэхэсыгъом щытегущыIагъэх. Уз пстэухэмкIи Iофхэм язытет зэхафынэу КъумпIыл Мурат пшъэрылъ афишIыгъ.

Предприятиехэм Iоф ашIэу заублэжьыщтым тегущыIэхэ зэхъум, Адыгэ Респуб­ликэм и Премьер-министрэ игуадзэу Сапый Вячеслав къыIуагъ республикэм ибэдзэрхэр Iоф ашIэным зэрэ­фэ­хьазырхэр ыкIи зэпахырэ узымкIэ Iоф­хэм язытет тапэкIэ хъурэм елъытыгъэу жъоныгъуакIэм и 12-м ыуж ахэр къызэIуахыжьынхэм иIофыгъо ухаплъэмэ зэрэхъущтыр.

Экономикэм иотраслэхэу IофшIэныр езыгъэжьэжьыщтхэм санитар-гигиенэ шапхъэхэр шIокI имыIэу къыдалъытэн зэрэфаер Адыгеим и ЛIышъхьэ къыхигъэщыгъ.

— Хэукъоныгъэ зышIыгъэ производствэхэу, организациехэу къыхэжъу­гъэщыхэрэр зэфэшъушIых. Iофым изытет елъытыгъэу пхъашэу тызекIон фаеу хъущт, — хигъэунэфыкIыгъ Къум­пIыл Мурат.

ТекIоныгъэшхом ия 75-рэ илъэс фэгъэхьыгъэ Iофтхьабзэу зэрахьащтхэми зэхэсыгъом щатегущыIагъэх. Адыгэ Республикэм лъэпкъ IофхэмкIэ, IэкIыб къэралхэм ащыпсэурэ тилъэпкъэгъухэм адыряIэ зэпхыныгъэхэмкIэ ыкIи СМИ- хэмкIэ и Комитет итхьаматэу Шъхьэ­лэхъо Аскэр къыIотагъ коронавирусымкIэ Iофхэм язытет хъугъэм епхыгъэу Iофтхьэбзэ шъхьаIэхэм яплан зэ­рэзэ­хагъэуцуагъэр, онлайн амалхэр ащ бэу зэрэщагъэфедэщтхэр.

Джащ фэдэу зэхэсыгъом щыхагъэу­нэфыкIыгъ «георгиевскэ лентэ» мин 20 республикэм къызэрэIукIагъэр, унэ Iупэхэр рыдгъэдэхэнхэу ТекIоныгъэм ибыракъ мини 10 федеральнэ гупчэм къызэрэтIэкIигъэхьагъэр. Жъоныгъуа­кIэм и 9-м Гупчэ мемориалым дэжь къэгъа­гъэхэр кIэлъыралъхьанхэу, рес­публикэм и ЛIышъхьи а Iофтхьабзэм хэлэжьэнэу рахъухьэ. Мемориалым иIэгъо-блэгъу чъыгхэр щагъэтIысхьащтых. Заом илъэ­хъан аусыгъэ орэдхэр Мыекъуапэ иурам­хэм ащыIущтых. Мы мафэм творческэ бригадэхэм ахэтхэм фэтэрыбэу зэхэт унэхэм ачIэсхэм театральнэ къэгъэлъэ­гъонхэр афызэхащэщтых. Республикэм щыпсэухэрэр яунэхэм арымыкIхэу Урысые Iофтхьабзэу «ТекIоныгъэм иостыгъэжъыехэр» зыфиIорэм хэлэжьэнхэ алъэкIыщт. МэфэкI Iофтхьабзэхэр мэшIоустхъукIэ аухыщтых.