ПIалъэхэм ашIуамыгъэкIынэу къафигъэпытагъ

Шъолъыр проектэу «Щынэгъончъэ ыкIи шэпхъэшIухэм адиштэрэ автомобиль гъогухэр» зыфиIорэм къыдыхэлъытагъэу Мыекъуапэ игъогухэр чIыпIи 8-мэ ащагъэцэкIэжьынхэу, урам зэхэкIыпIищымэ нэфрыгъуазэхэр ащызэблахъунхэу агъэнэфагъ.

Псэолъи 7-мэ IофшIэнхэр пIалъэм нэмысэу ащаухыгъ. Мылъкоу къэгъэнэжьыгъэ хъугъэмкIэ джыри зы урам игъогу агъэкIэжьынэу къалэм ипащэхэм рахъухьагъ.

Коронавирусым зызэриу­шъомбгъурэм Iофыгъуабэ къыздихьыгъ нахь мышIэми, Iоф­шIэнэу агъэнэфагъэхэр шапхъэ­хэм адиштэу агъэцэкIэнхэу АР-м и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат къафигъэпытагъ.

Тыгъуасэ республикэм ипащэ Мыекъуапэ иурамэу Димитровым ыцIэ зыхьырэм иавтомобиль гъогу зэрагъэцэкIэжьырэм еплъынэу кIогъагъэ. Къэлэ дэхьэгъум къыщегъэжьагъэу М. Горькэм ыцIэ зыхьырэ урамым нэсэу ар километри 2,3-рэ мэхъу. АР-м псэолъэшIынымкIэ, транспор­тымкIэ, псэупIэ-ком­мунальнэ ыкIи гъогу хъызмэтымкIэ иминистрэ игуадзэу Лафышъэ Рэмэзан къызэриIуа­гъэмкIэ, IофшIэнхэр зыпарэкIи къызэтырагъэуцуагъэхэп. Мы Iахьыр бэдзэогъум и 1-м шIомыкIэу аухынэу ары гухэлъэу щыIэр.

Мы илъэсымкIэ агъэнэфагъэ­хэр нахьыжьэу зэшIуахыхэмэ, къэкIорэ 2021-мкIэ гухэлъэу ашIыгъэхэм япхырыщын ыуж ихьанхэ зэралъэкIыщтым, гъогухэм ящынэгъончъагъэ хэхъонымкIэ ыкIи мы отраслэм зиушъомбгъунымкIэ мэхьанэ­шхо ащ зэриIэм республикэм ипащэ къыкIигъэтхъыгъ.

— Типшъэрылъхэм джыри ахэдгъэхъонэу непэ амал тиI. Iофхэм язытет къызэригъэ­нафэрэмкIэ, охътабэ дгъэкIодын, планхэм адиштэу Iоф­шIэнхэр лъыдгъэкIотэнхэ тлъэкIыщтэп. Коронавирусым зимыушъомбгъуным пае шапхъэу щыIэхэм адиштэу предприятие ыкIи организациябэхэм яIофшIэн къызэтыра­Iэжагъ. Ащ фэшI шапхъэ­хэм къахимыубытагъэхэм, игъорыгъоу ахэр зытетхыжьыщтхэм Iофэу ашIэрэм нахьыбэу федэ къахьыным муниципальнэ образованиехэм япащэхэм анаIэ тырагъэтын фае, — къы­Iуагъ КъумпIыл Мурат.

ПсэолъэшIынымкIэ, транспортымкIэ, псэупIэ-коммунальнэ ыкIи гъогу хъызмэтымкIэ Министерствэм ипащэхэм къызэрэхагъэщыгъэмкIэ, 2021-рэ илъэсымкIэ зэзэгъыныгъэхэр ашIынхэм фэ­хьазырых, федеральнэ гупчэм къызэхифымэ ахъщэр зищыкIагъэм пэIуагъэхьанэу рагъэжьэщт.

Шъолъыр проектым къыщыдэ­лъытагъэу Мыекъуапэ игъогу­хэм мыгъэ арашIылIэщтхэм федеральнэ ыкIи республикэ бюджетхэм къахэхыгъэу сомэ мил­лион 200-м ехъу апэIуагъэ­хьащт.

Ащ нэмыкIэу, «Формирование комфортной городской среды» зыфиIорэ программэм къыщыдэлъытагъэхэм ягъэцэкIэн пае бюджет пстэумэ къахэхыгъэу сомэ миллион 92,5-м ехъу муниципальнэ образованием къы­фэкIуагъ. АщкIэ общественнэ чIыпIитIу, фэтэрыбэу зэхэт унэхэм ящагу 23-рэ зэтырагъэ­псыхьащтых. IофшIэнхэр шы­шъхьэIум и 1-м шIомыкIэу зэшIуахынхэ фаеу щыт. Зы общественнэ чIыпIэрэ щагуи 8-рэ ашIыгъахэх.