Бэджэндэу зытыхэрэми адеIэщтых

АР-м иминистрэхэм я Кабинет унашъоу ышIыгъэм тетэу, экономикэ хэхъоныгъэмкIэ ыкIи сатыумкIэ Министерствэм организациеу псэуалъэхэр бэджэндэу зытыхэрэм мылъкум ыкIи чIыгум апае хэбзэIахьхэр зыщатыщт пIалъэр зэрафызэкIахьащт шIыкIэр къыгъэнэфагъ.

Ащ фэдэ IэпыIэгъу агъотынэу фитыныгъэ зиIэхэм тхылъхэр Министерствэм рахьылIэнхэ алъэкIыщт.

АР-м и ЛIышъхьэ экономикэм игъорыгъоу хэгъэхъожьыгъэныр пшъэрылъ шъхьаIэу УФ-м и Президентэу Владимир Путиным къыгъэуцугъэхэм зэращыщым къыкIигъэтхъыгъ. Ары респуб­ликэм иэкономикэ зыпкъ итэу хэхъоныгъэхэр егъэшIыгъэнхэм пае 2020-рэ илъэсым зэшIуа­хыщтхэм яплан зыкIагъэнэфагъэр. Предпринимательхэм IэпыIэгъу ятыгъэным, цIыфхэм IофшIэпIэ чIыпIэхэр яIэнхэм, зигъот макIэхэм, шъхьадж иIоф­хэм язытет елъытыгъэу, деIэгъэ­ным афытегъэпсыхьагъэу шIэгъэн фаехэр къыдалъытагъэх.

— Непэ кIуачIэу етхьылIэ­рэм, федеральнэ IэпыIэгъур шIуагъэ къытэу зэрэдгъэфе­дэ­рэм, экономикэм игъорыгъоу хэхъожьыным екIолIакIэу къа­фэдгъотырэм ялъытыгъ неущ республикэм хэ­хъоныгъэу ышIыщтыр, — къы­Iуагъ АР-м и ЛIышъхьэ.