Экономикэм ихэхъоныгъэ дэлэжьэнхэм фэшI

Оперативнэ штабым изэхэсыгъоу КъумпIыл Мурат зэрищагъэм зы­щытегущыIэгъэхэ Iофыгъохэм ащыщыгъ непэ щыIэ режимым игъо­ры­­гъоу текIыжьынхэмкIэ, экономикэм ихэхъоныгъэхэм Iоф адэ­шIэ­гъэнымкIэ пшъэрылъэу яIэхэм.

— Пандемием ебэныгъэныр ыкIи цIыфхэм япсауныгъэ изытет зэкIэмэ анахь шъхьаIэу щыт. Ау ащ дакIоу экономикэм ихэхъоныгъэхэми тадэлэжьэщт. Эпидзыпкъитыныгъэм иягъэ рамыгъэкIэу предприятиехэр чэзыу-чэзыоу егъэжьэжьыгъэнхэ фае, — къыIуагъ КъумпIыл Мурат.

Зэхэсыгъор макIофэ автосалонхэм, псэолъэшI тучанхэм, компьютернэ техникэр зыщащэхэрэр ыкIи зыщагъэцэкIэжьхэрэр, нэмыкI хъызмэтшIапIэхэм яIофшIэн зэрэрагъэжьэжьыщт шIыкIэм атегущыIагъэх.

ХэушъхьафыкIыгъэ шъолъыр Планэу 2020-рэ илъэсым экономикэм хэхъоныгъэхэр егъэшIыгъэнхэм пае аштагъэм мы IофымкIэ ишIуагъэ къэкIонэу ары зэрэгугъэхэрэр. Ащ къыдыхэлъытагъэх предпринимательхэм ыкIи экономикэм иот­раслэ зэфэшъхьафхэм, цIыф­хэу чIыпIэ къин ифагъэхэм зан­кIэу арагъэгъотырэ IэпыIэгъур.

Мэлылъфэгъум и 28-м АР-м и ЛIышъхьэ и Унашъоу зыкIэтхэжьыгъэмкIэ ащ хэхьэрэ Iоф­тхьабзэхэм ахэхъуагъ (13-м текIыхи 45-м нагъэсыгъ), предпринимательствэ цIыкIумрэ гу­рытымрэ IэпыIэгъоу аратыщтыри хагъэхъожьыгъэхэм ащыщ.

АР-м экономикэм хэхъоныгъэмкIэ ыкIи сатыумкIэ ими­нистрэу Геннадий Митрофа­новым къызэриIуагъэмкIэ, агъэ­нэфэгъэ Iофхэм ащыщхэр джы­рэ уахътэм агъэцакIэх. ГущыIэм пае, микрозаймхэу зы процент нахьыбэ зытемыхъо­хэрэр атых, зиIоф къэхьылъагъэмэ кредитхэм ятын мэзих пIалъэкIэ афызэкIахьэ, бизнесым ыпшъэ дафэщтыгъэ бэджэнд уасэм итыни джащ фэдэу лъагъэкIотагъ. ХэбзэIахьым ылъэныкъокIи фэгъэкIотэнхэр афашIыгъэх. ГущыIэм пае, отраслэ зэфэшъхьафхэу панде­мием ыпкъ къикIыкIэ чIыпIэ зэжъу иуцуагъэхэм апае щылэ мазэм и 1-м 2020-рэ илъэсым къыщегъэжьагъэу тыгъэгъазэм и 31-м 2020-рэ илъэсым нэс хэбзэIахьэу атырэм пылъ процентыр къафырагъэIыхыгъ, ащ хэхьэх хэбзэIахь зытырэ организациехэр ыкIи унэе сатыу­шIэхэр.

Адыгеим и ЛIышъхьэ зэхэсыгъом хэлажьэрэмэ анаIэ ты­раригъэдзагъ УФ-м и Президент пшъэрылъэу къыгъэуцу­гъэхэр шIокI имыIэу зэрагъэцэ­кIэн фаехэм ыкIи АР-м ими­нистрэхэм я Кабинет унашъо фишIыгъ а IофшIэным фежьэнхэу, джырэблагъэ япредложениехэр къахьынхэу.