Къэралыгъом ипащэ иунашъохэр

Коронавирусым пэшIуекIогъэным иIофыгъохэм фэгъэхьыгъагъ Урысые Федерацием и Президентэу Владимир Путиным мы мафэ­хэм видеоселектор зэхэсыгъоу зэхищагъэр. Ащ хэлэжьагъ Адыгэ Рес­пуб­ликэм и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат. Джащ фэдэу зэдэгущыIэгъум къы­хэлэжьагъэх УФ-м и Правительствэ, Урысыем и Президент и Ад­министрацие, къэралыгъом ишъолъырхэм япащэхэр.

УФ-м и Президент зэхэсыгъор къызэIуихызэ, узым пэ­шIуекIогъэным фытегъэпсы­хьэгъэ пэшIорыгъэшъ Iофтхьабзэхэм язэхэщэнкIэ субъектхэм фитыныгъэ тедзэхэр зэряIэхэр, ащ дакIоу пшъэрылъ гъэнэфагъэхэр апашъхьэ зэрэщытхэр агу къыгъэкIыжьыгъ.

— Мыщ фэдэ екIолIакIэм ишIуагъэкIэ шъолъыр, муниципалитет пэпчъ щынэгъончъэнымкIэ нахь ищыкIэгъэ амалхэр къыхихынхэ ыкIи ыгъэфедэнхэ елъэкIы, — ­къы­Iуагъ Владимир Путиным.

Къэралыгъом ипащэ анахьэу ынаIэ тыридзагъ коронавирусым пэшIуекIогъэнымкIэ, джащ фэдэу экономикэм илъэныкъо зэфэшъхьафхэм IэпыIэгъу афэхъугъэнымкIэ IофшIэным зэфэ­хьы­сыжьэу фэхъугъэхэм. Ащ дакIоу промышленностым, биз­нес цIыкIум ыкIи гурытым алъэныкъокIэ шъолъырхэм амалэу аIэ­кIэлъхэр агъэфедэнхэ зэрэфаер хигъэунэфыкIыгъ, ащкIэ пшъэрылъхэр къафишIыгъэх. Псауныгъэр къэухъумэгъэнымкIэ Министерствэм зэпымыоу Iофхэм язытет къэралыгъом, субъект пэпчъ ащызэригъэшIэн фае.

УФ-м и Президент шъолъыр­хэм япащэхэм закъыфигъа­зэзэ, хэушъхьафыкIыгъэ чIыпIэхэм япчъагъэ нахьыбэ шIыгъэным, медучреждениехэм амалэу