Адыгэ Республикэм инахьыжъхэм я Совет хэтэу Пренко Анатолий Савелий ыкъом ыныбжь илъэс 80 мэхъу

Лъытэныгъэ зыфэтшIырэ Анатолий Савелий ыкъор! Адыгэ Республикэм инахьыжъхэм я Совет хэтхэр уныбжь илъэс 80 зэрэхъурэмкIэ къыпфэгушIох!

Хъугъэ-шIагъэхэмкIэ гъогу бай гъэшIэгъон къэп-кIугъ. Тыдэ узыщэлажьи, сыд фэдэ IэнатIэ зыогъэцакIи, пшъэдэкIыжь зэрэпхьырэр икъоу къыбгурыIоу, теубытагъэрэ IэпэIэсэныгъэ инрэ пхэлъэу, узыфэгъэзэгъэ Iофым уфэшъыпкъэу къэпхьыгъ. Джары уиIофшIэгъухэми, уиныбджэгъухэми шIу узкIалъэгъурэр, лъытэныгъэ къызыкIыпфашIырэр.

ЩыIэныгъэм щыппэкIэкIыгъэхэр уитворчествэ щызэфэпхьысыжьхэзэ, гупшысэ куухэр зыпхырыщыгъэ, шIум, шъыпкъагъэм, цIыфыгъэм, Хэгъэгум уафэшъыпкъэн зэрэфаем къафэджэрэ тхыгъэ хьалэмэтхэр уикъэлэмыпэ къыпыкIыгъэх. Нахьыжъхэм я Совет узэрэхэтым, Адыгэ Республикэм илитературнэ шIухьафтын къызэрэпфагъэшъошагъэм ямызакъоу, лъэпкъ зэгурыIоныгъэм, общественнэ, политикэ зыпкъитыныгъэм ягъэпытэн, обществэм осэшхо зыфишIырэ хэбзэшIухэм якъэухъумэн уиIахьышхо хэошIыхьэ.

Лъытэныгъэ зыфэтшIырэ Анатолий Савелий ыкъор, уимэфэкI зыщыхэбгъэунэфыкIырэ мафэм тыгу къыддеIэу тыпфэлъаIо псауныгъэ пытэ уиIэнэу, творческэ гъэхъэгъакIэхэр пшIынэу, уигупсэхэмрэ къыппэбла­гъэхэмрэ ягуфэбэныгъэ ущымыкIэнэу, уимафэ пэпчъ хъугъэ-шIэгъэ гушIуагъохэмкIэ баинэу!

ГъукIэлI Нурбый.
Адыгэ Республикэм инахьыжъхэм я Совет итхьамат.