ШIэжьыр агъэлъапIэ

Тэхъутэмыкъое районым ипартизан отряд фэгъэхьыгъэ къэбарыкIэхэр Адыгеим иобъединениеу «ШIэжь» зыфиIорэм къыгъотыгъэх.ТекIоныгъэм и Мафэ ипэгъо­кIэу Адыгеим и ЛIышъхьэ зэрэхигъэунэфыкIыгъэмкIэ, уасэ зиIэ шIэжьыр къызэтегъэнэгъэнымкIэ лъыхъон IофшIэным мэхьанэ­шхо иI. КъумпIыл Мурат инстаграмымкIэ агу къыгъэкIыжьыгъ, илъэситIукIэ узэкIэIэбэжьмэ, тишъолъыр илъыхъон отрядхэм ОНФ-р ягъусэу станицэу Ханскэм зэо лъэхъаным къыще­фэхыгъэ советскэ кухьэлъа­тэм исыгъэхэм ацIэхэр зэрагъэу­нэфыгъэхэр.

— Илъэс пчъагъэхэм къа­кIоцI ахэр зыдэхъугъэхэр амышIэу щытыгъ. Ау лъыхъуа­кIохэм ыкIи чIыпIэм щыпсэухэрэм яшIуагъэ­кIэ лIыхъужъхэу станицэм щагъэтIылъыгъэ­хэм ацIэхэр агъэу­нэфынхэ алъэкIыгъ. Михаил Снеговскэмрэ Борис Сабодашрэ зэрахьэгъэ лIыхъужъныгъэм ишIэжь джы щыIэщт, — къытхыгъ КъумпIыл Мурат.

Адыгеим илъыхъокIо куп джыри изы гъэхъагъэ респуб­ликэм и ЛIышъхьэ игугъу къы­шIыгъ. Дзэ патриотическэ объединениеу «ШIэжь» зыфиIорэм партизан отрядэу «За Родину!» зыфиIоу поселкэу Суповскоим щыщыгъэм фэгъэ­хьыгъэ къэбарыр цэ зырызэу ыугъоин ылъэкIыгъ. Анахь шъхьа­Iэр – подразделениер зыдэщытыгъэ чIыпIэр ыгъэунэфыгъ. Хэгъэгу зэошхом илъэхъан Тэхъутэмыкъое районым а зы отряд закъор арыгъэ итыгъэр.

Мыщ фэгъэхьыгъэ къэбар закъуи охътабэхэм щыIагъэп. ХэушъхьафыкIыгъэ разведкэ IофшIэн отрядым ыгъэцакIэ­щтыгъ ыкIи шъэфэу щытыгъ. А партизан отрядым Тэхъутэмыкъое районым щыпсэухэрэр хахьэщтыгъэх. Командирэу иIагъ Иван Иваницкэр. Партизаныбэхэр хэкIодагъэх. Джы отрядыр зыдэщытыгъэр агъэунэфыгъэшъ, а чIыпIэм саугъэт щагъэуцумэ ашIоигъоу лъыхъуа­кIохэм еплъыкIэ яI.

— ТицIыфхэм лIыхъужъныгъэу зэрахьагъэм итарихъ джащ фэдэ екIолIакIэу фыряIэр ары «патриотизмэкIэ» заджэхэрэр, — къыхигъэщыгъ КъумпIыл Мурат.

Iэшъынэ Сусан