Тигъэзетеджэ лъапIэхэр!

Мэлылъфэгъум и 20-м къыщегъэжьагъэу и 30-м нэс фэгъэкIотэныгъэ зиIэ кIэтхэгъу уахътэр макIо. Мы мафэхэм гъэзетэу «Адыгэ макъэм» ятIонэрэ илъэсныкъом телъытагъэу мыщ фэдэ уасэхэмкIэ шъукIэтхэн шъулъэкIыщт:


зы мазэм къышъуIукIэным пае кIэтхапкIэр зэрэхъурэр
— соми 117-рэ чапыч 50-рэ;
мэзихым пае — сомэ 705-рэ.

Мэлылъфэгъум и 30-м ыуж кIэтхапкIэм къы­хэхъожьыщт. КъыдгурэIо, тигъэзетеджэхэр, непэ чIыпIэ зэжъу шъузэритыр, ау мы уахътэр къызфэшъумыгъэфедэмэ, нэужым гъэзет кIэ­тхэныр нахь лъапIэу къышъуфыдэкIыжьыщт. Тышъущэгугъы гъэзетэу «Адыгэ ма­къэм» ­шъукIэтхэнэу, тапэкIи шъутигъусэнхэу!