Процент темылъэу атыщт

АдыгеимкIэ хьакъулахьыр зытхэу патент ыкIи къызэрыкIо шIыкIэр зыгъэфедэхэрэм процент зытемыхъорэ хэбзэIахь афагъэнэфагъ.

А хэбзэгъэуцугъэр мэлылъфэгъум и 24-м аштагъ. 2020-рэ илъэсым экономикэм зыпкъ итэу хэхъоныгъэ ышIынымкIэ апэу зэрахьащт Iофтхьабзэхэм япланэу Адыгеим и ЛIышъхьэ зыкIэтхэжьыгъэм ар къыды­хэлъытагъ.

Фэдэ IэпыIэгъум къыхиубы­тэхэрэр апэрэу зызытхыгъэ предпринимательхэу къыдэгъэ­кIыным, социальнэ ыкIи научнэ лъэныкъохэм афэгъэзагъэхэу Iоф зышIэхэрэр ыкIи цIыф­хэм ящыIэкIэ-псэукIэ епхыгъэ фэIо-фашIэхэр зыгъэцакIэхэрэр ары.

Ащ нэмыкIэу, хьакъулахьыр зытхэу хэбзэIахьыр нахь псынкIэ зыфашIыщтхэр урысые экономикэм илъэ­ныкъохэу коронавирусым анахьэу зиягъэ екIыгъэу алъытагъэхэм къа­хиубы­тэрэ организациехэу ыкIи унэе предпринимательхэу мы илъэсым гъэтхапэм и 1-м нэс зиIофышIэ куп процент 90-м нэсэу ыкIи яIофшIэн ихахъо процент 70-м нахь мымакIэу къызэтезгъэнэн зылъэкIыгъэхэр арых.
Iэшъынэ Сусан.