Илъэс IофшIэгъум илъагъохэр

Адыгэ Республикэм и Къэралыгъо академи­­ческэ къэшъокIо ансамблэу «Нал­мэ­сым» ихудоже­ст­веннэ пащэу Хъо­джэе Аслъан къа­шъом и Дунэе ма­фэ фэгъэхьыгъэу гу­щы­Iэгъу тыфэхъугъ.

— Къашъом и Дунэе мафэ IофшIэгъэ дэгъухэмкIэ тыпэгъо­кIыгъ, — къеIуатэ Адыгэ Респуб­ликэм инароднэ артистэу, Абхъа­зым, Пшызэ язаслуженнэ артистэу Хъоджэе Аслъан.

— Илъэс IофшIэгъоу кIорэм тыфызэплъэкIыжьмэ, зэIукIэгъу гъэшIэгъонэу шъуиIагъэхэм сыда къахэбгъэщы пшIоигъор?

— ЗэкIэ зэIукIэгъоу тиIагъэр тшIогъэшIэгъон. Анахьэу къахэ­сэгъэщых Москва, Нижний Новгород, Санкт-Петербург, Сыктывкар, Шъачэ, Тыркуем тазэрэщы­Iагъэр.

— Шъачэ зэхахьэу щыкIуагъэм Урысыем и Президентэу Владимир Путиныр еплъыгъ.

— Бэрэ Iэгу къытфытеуагъэхэм Владимир Путиныр ащыщ. Урысыемрэ Африкэм ихэгъэгухэмрэ язэпхыныгъэхэр гъэпытэгъэнхэм зэIукIэгъур фэгъэхьыгъагъ. Къэралыгъохэм, шъолъырхэм япащэхэр, хэбзэ къулыкъушIэхэр, щыIэныгъэм илъэныкъуабэхэм агъэгумэкIыхэрэр концертым еплъыгъэх. Ащ фэдэ Iофтхьэбзэ инхэм Адыгэ Республикэр ара­гъэблагъэзэ, дунэе культурэм нахьышIоу тыщашIэ зэрэхъурэм тегъэгушIо.

— Лъэпкъ искусствэм зиу­шъомбгъуным фэшI амалыкIэу жъугъэфедэрэмэ ащыщ къытегущыIэба.

— Адыгэ Республикэм и Къэралыгъо филармоние и Къэралыгъо симфоническэ оркестрэрэ «Налмэсымрэ» зэгъусэхэу Мые­къуапэ концерт къыщатыгъ. Ти­лъэпкъ искусствэ симфоническэ оркестрэм иартистхэм зэрагъэ­жъынчырэм мэхьэнэ хэхыгъэ иI. КъыкIэлъыкIощт зэхахьэр зыфэ­дэщтыр щыIэныгъэм къыгъэлъэгъощт. Адыгэ къашъом икупкI тылъыIэсызэ, лъэпкъ искусствэм идэхагъэ хэгъэхъогъэным тыпылъыщт.

ЩытхъуцIэхэр

— Аслъан, «Абхъазым изаслуженнэ артист» зыфиIорэ щытхъуцIэр о къыпфаусыгъ. Артистхэм ягугъу тэгъэшIыба.

— Сигуапэу шъуащызгъэ­гъо­зэн. Цундышк Нурыетрэ Едыдж Гушъаорэ Адыгеим изаслуженнэ артист хъугъэх.

Зубаил Хьалим, Ахътао Бэлэ, Киясэ Мурад Дагъыстан иза­служеннэ артист зэрэхъугъэхэм ти­гъэгушIуагъ. Дагъыстан иансамблэ тыригъусэу концертхэр къэттыгъэх. Искусствэр лъэпкъхэм ябаиныгъэу зэрэщытыр цIыфхэм зэхахьэхэм ащалъэгъу.

Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат кIэтхэжьыгъэу Рэзэныгъэ тхылъхэр къафагъэшъошагъэх Хьажэкъо Пщымафэ, Симболэт Бислъан, Къулэ Алый.

— Шагудж Батурайрэ Хьа­къуй Анжеликэрэ Адыгеим ина­­роднэ артистых.

— Ары, Бэрзэдж Сыхьатбый Урысыем изаслуженнэ артист. ЩытхъуцIэу къафаусырэр агъэлъа­пIэ, лъэпкъ къашъом идэхагъэ дунаим щаIэты. НэмыкI артистхэу «Налмэсым» хэтхэм та­фэраз.

Къашъохэр

— «Налмэсым» къашъоу къышIырэм ипчъагъэ сыкъыкIэупчIэрэп. Концертхэм нахьыбэрэ къащышъушIыхэрэр…

— «ЗэфакIу», «Зыгъэлъат», «Адыгэ джэгухэр», «Лэпкъхэм якъэшъо зэхэт», «Налмэсыр къэ­шъо», «Ислъамый», «ШIуфэс къашъу», «Тыргъэтау» зыфиIо­хэрэр, фэшъхьафхэр зэхахьэхэм къащытэшIых.

— КIэу жъугъэуцугъэхэри тыгу рехьых.

— «Абхъаз къашъор», «Андолэ (Тыркуер) ис адыгэхэм якъашъу», нэмыкIхэри тиконцертхэм ащышъулъэгъущтых.

— Къашъор сыда къэзы­гъэдахэрэр?

— Шъуашэу артистхэм ащыгъыр, къашъом купкIэу иIэр, къэ­гъэлъэгъоным шIыкIэу къы­фэдгъотырэр — ахэр зэпхыгъэх. КIэу дгъэуцурэ къашъори цIыф­хэм ашIогъэшIэгъон хъущтэу тэ­лъытэ.

— ЫцIэ къытфеIоба.

— «Нартмэ афэгъэхьыгъэ къашъу» зыфиIорэм Iоф датшIэзэ, узэу къежьагъэм къыхэкIэу уахътэу зытыухыщтыр лъыдгъэ­кIотэн фаеу хъугъэ. Къашъо­хэмкIэ тарихъыр, шэн-хабзэхэр, гу­пшысэ зэфэшъхьафхэр къэтэ­Iуатэх.

ТапэкIэ тыплъэмэ

— Илъэс IофшIэгъур шъумыухызэ тыдэ шъукIон шъуимурад?

— Москва, Краснодар, Башкортостан, Къырым, Тыркуем, нэмыкIхэм къащытэжэх. Республикэм и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат, культурэмкIэ министерствэр зэхэщэн IофхэмкIэ IэпыIэгъу къытфэхъух, лъэшэу тафэраз.

— Мыекъуапэ «Налмэсыр» сыдигъо щытлъэгъущта?

— Медицинэм иIофышIэхэу зэпахырэ узым пэуцугъэхэм, псауныгъэм игъэпытэн пылъхэм шIушIэ концерт Мыекъуапэ къа­щыфэттыщт. ТекIоныгъэм ия 75-рэ илъэс фэгъэхьыгъэ зэхахьэхэм тахэлэжьэщт.

— Шъуигухэлъхэр къыжъудэхъунхэу шъуфэтэIо.

— Тхьауегъэпсэу.

Сурэтхэм арытхэр: «Налмэсыр» къэшъо.