ЯшIуагъэ арагъэкIыщт

Коронавирусэу зэрэдунаеу зэлъызыкIугъэм къиныгъоу къыздихьыгъэхэр, нахьыпэкIэ цIыфхэр зэрэримыхьылIагъэхэм къыхэкIэу, психологическэу бэмэ къягоуагъэх. Зым иIофшIэпIэ чIыпIэ чIинагъ, адрэм ибизнес зэхэзыгъ, цIыфхэр зэрэзэхэмыхьэхэрэм фэшI игупсэхэм апэчыжьэ хъугъэри макIэп… А зэпстэумэ цIыфхэм гумэкIыгъо къахалъхьагъ.


Зэпахырэ узэу къэкIуагъэр зыфэдэр специалистхэм джыри икъоу зэрамыгъэунэфыгъэми, къэбар зэфэшъхьафыбэу къекIокIырэми рэхьатныгъэр аукъо.

А зэпстэумэ ыгу агъэкIодэу, зыфэмыщэчырэр макIэп. Ащ фэшI психологическэ IэпыIэгъум «илиние плъыр» Адыгеим щагъэ­псыгъ. АР-м псауныгъэр къэухъумэгъэнымкIэ и Министерствэ къызэритыгъэмкIэ, IэпыIэгъу зищыкIэгъэ пстэуми ащ ителефон теонхэу амал яI. Специалистхэр къадеIэщтых, упчIэжьэгъу къафэхъущтых. Афытеуагъэм ыцIэ шъэфэу къэнэжьыщт.
«Линие плъырым» ителефонхэр:

— кIэлэцIыкIухэм апае — 8. 800-200-01-22;
— нахьыжъхэм апае — 8 (8772) 56-86-04.